Regjeringen har startet arbeidet med kommunereformen, og ønsker å flytte makt og ansvar til større og mer robuste kommuner for å møte morgendagens utfordringer og stadig økte forventninger fra innbyggerne.

Stortinget ga 18. juni 2014 sin tilslutning til å gjennomføre en kommunereform. Alle landets kommuner ble høsten 2014 bedt om å starte prosesser for å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner.

Målene med kommunereformen er

  • Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne
  • Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
  • Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
  • Styrket lokaldemokrati

Kommunene skal fatte vedtak om dette innen 30. juni 2016.

Les mer om kommunereformen på regjeringens nettsider

Styringsgruppe 

Det er etablert en styringsgruppe for arbeidet med kommunereformen i Asker kommune. Fra januar 2016 består styringsgruppen av ordfører og gruppelederne i alle de politiske partiene som er representert i kommunestyret.

Holmsbu-seminaret

Felles seminar om kommunereformen for formannskapene, gruppeledere og rådmenn i Hurum, Røyken, Asker og Bærum på Holmsbu 31. mars til 1. april 2016.

Program og presentasjoner

Politisk forhandlingsutvalg

Politisk forhandlingsutvalg (PFU) består av ordfører Lene Conradi (H), varaordfører Leif Frode Onarheim (H) og leder av det største opposisjonspartiet Marianne Riss-Rasmussen (AP). Utvalget er oppnevnt for å forhandle på kommunens vegne. Dette betyr at PFU vil forhandle frem en avtale med tilsvarende utvalg i Røyken og Hurum kommuner. Utvalget har kun forslagsrett og det er de ordinære politiske organene som må behandle og fatte vedtak i henhold til kommunens reglementer.

Kommunene Asker, Røyken og Hurum signerte en intensjonsavtale for mulig kommunesammenslåing den 12. mai 2016. 

Politisk behandling