Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Tilskudd til felleskapsfremmende aktiviteter og tiltak

Barn som leker under en duk

Kort fortalt

Denne tilskuddsordningen administreres av lokalsamfunnsutvalgene, og midler kan gis til lokale tiltak som fremmer aktivitet og fellesskap.

Retningslinjer

Formål

Midlene kan gis til lokale tiltak som fremmer aktivitet og fellesskap på tvers av alder, kulturell bakgrunn og organisasjonstilhørighet, herunder tilrettelegging av uteområder og møteplasser.

Hvem kan søke?

Organisasjoner hjemmehørende i Asker kommune som har et organisasjonsnummer. Organisasjoner som er hjemmehørende i Asker kommune kan også være registrert i Frivillighetsregistret.

Næringsdrivende kan søke midler til «nonprofitt» tiltak. Dersom tiltaket går med overskudd tilbakebetales overskytende beløp.

Søker skal være hjemmehørende i Asker, arrangementet/prosjektet må være allment tilgjengelig og det må fremkomme av søknaden at lokalbefolkningen vil ha anledning til å besøke, eller på annen måte få glede av, produksjonen/arrangementet/tiltaket. Arrangementet/tiltaket skal finne sted i Asker.

Kriterier for søknaden

Søknaden vurderes på bakgrunn av en enkel prosjektbeskrivelse, budsjett og finansieringsplan. Det må opplyses om det søkes andre tilskuddsmidler. Krav til søknaden/prosjektbeskrivelsen tilpasses tilskuddsbeløpets størrelse.

Tilskudd gis ikke til drift av lag/forening/institusjoner mm.

Midlene skal fortrinnsvis tildeles prosjekter der flere aktører samarbeider. Midlene kan i utgangspunktet ikke tildeles de samme aktiviteter som lag og foreninger får støtte til gjennom andre kommunale tilskuddsordninger.

Utgifter til administrasjon skal ikke tas med i kostnadsrammen.

Støtte kan gis som tilskudd eller som underskuddsgaranti ved større tilskuddsbeløp.

Søknaden skal inneholde/vedlegges:

  • Beskrivelse av prosjektet
  • Budsjett
  • Søkte/innvilgede midler fra andre instanser
  • Kontonummer for oversendelse av eventuelt innvilget tilskudd

Søknad om tilskudd kan sendes inn fortløpende hele året, og tas opp til behandling og vedtas i møter i lokalsamfunnsutvalget for det respektive området. 

Søknadsskjema

Her søker du som tilhører Tofte, Filtvet, Holmsbu og Kana

Her søker du som tilhører Slemmestad og Vollen

Her søker du som tilhører Heggedal

Rapportering

Det må sendes inn enkel rapport innen to måneder etter at prosjektet eller arrangementer er gjennomført, der det redegjøres for om arrangementet/tiltaket har blitt gjennomført i henhold til beskrivelsen i søknaden. 

Regnskapet settes opp slik at det er sammenlignbart med budsjettet. Kravet til rapport tilpasses størrelsen på tilskudd.

Skjema for å sende inn rapport

Rapportskjema - tilskudd innvilget av Tofte lokalsamfunnsutvalg.

Rapportskjema - tilskudd innvilget av Slemmestad lokalsamfunnsutvalg.

Rapportskjema - tilskudd innvilget av Heggedal lokalsamfunnsutvalg.