Tilskudd til felleskapsfremmende aktiviteter og tiltak

Barn som leker under en duk

Kort fortalt

Denne tilskuddsordningen administreres av lokalsamfunnsutvalgene, og midler kan gis til lokale tiltak som fremmer aktivitet og fellesskap i det enkelte utvalgets geografiske område.

Tofte lokalsamfunnsutvalg dekker Tofte, Filtvet, Kana, Holmsbu og Rødtangen.

Slemmestad lokalsamfunnsutvalg dekker Vollen, Slemmestad, Nærsnes og Bødalen.

Heggedal lokalsamfunnsutvalg dekker området i og rundt Heggedal.

Retningslinjer

Formål

Midlene kan gis til lokale tiltak som fremmer aktivitet og fellesskap på tvers av alder, kulturell bakgrunn og organisasjonstilhørighet, herunder tilrettelegging av uteområder og møteplasser.

Hvem kan søke?

 • Organisasjoner hjemmehørende i Asker kommune som har et organisasjonsnummer (kan også være registrert i Frivillighetsregistret).
 • Næringsdrivende kan søke midler til «nonprofitt»-tiltak. Dersom tiltaket går med overskudd tilbakebetales overskytende beløp.
 • Søker skal være hjemmehørende i Asker

Kriterier for søknaden

Søknaden vurderes på bakgrunn av en enkel prosjektbeskrivelse, budsjett og finansieringsplan. Krav til søknaden/prosjektbeskrivelsen tilpasses tilskuddsbeløpets størrelse.

Kriterier:

 • Tiltaket må finne sted i Asker kommune.
 • Tiltaket må være åpent og allment tilgjengelig for hele lokalbefolkningen.
 • Midlene skal fortrinnsvis tildeles prosjekter der flere aktører samarbeider.
 • Utgifter til administrasjon skal ikke tas med i kostnadsrammen.
 • Det må opplyses om det søkes andre tilskuddsmidler.
 • Midlene kan i utgangspunktet ikke tildeles de samme aktiviteter som lag og foreninger får støtte til gjennom andre kommunale tilskuddsordninger.
 • Tilskudd gis ikke til drift av lag/forening/institusjoner mm.

Støtte kan gis som direkte tilskudd, eller som en underskuddsgaranti ved større tilskuddsbeløp.

Søknaden skal inneholde/vedlegges:

 • Beskrivelse av prosjektet
 • Budsjett
 • Søkte/innvilgede midler fra andre instanser
 • Kontonummer for oversendelse av eventuelt innvilget tilskudd

Søknad om tilskudd kan sendes inn fortløpende hele året, og tas opp til behandling og vedtas i møter i lokalsamfunnsutvalget for det respektive området. 

Søknadsskjema

Skjema for Tofte, Filtvet, Holmsbu og Kana

Skjema for Vollen, Slemmestad, Nærsnes og Bødalen

Skjema for Heggedal

Rapportering

Det må sendes inn enkel rapport innen to måneder etter at prosjektet eller arrangementer er gjennomført, der det redegjøres for om arrangementet/tiltaket har blitt gjennomført i henhold til beskrivelsen i søknaden. 

Regnskapet settes opp slik at det er sammenlignbart med budsjettet. Kravet til rapport tilpasses størrelsen på tilskudd.

Skjema for å sende inn rapport

Rapportskjema - tilskudd innvilget av Tofte lokalsamfunnsutvalg.

Rapportskjema - tilskudd innvilget av Slemmestad lokalsamfunnsutvalg.

Rapportskjema - tilskudd innvilget av Heggedal lokalsamfunnsutvalg.