Meddommere eller lagrettemedlemmer er vanlige innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Som meddommer kan du regne med å bli innkalt én til tre ganger i året. De fleste rettssaker varer fra én til tre dager, men enkelte saker kan vare lenger.

Vervet som meddommer er en samfunnsplikt, og vanligvis får man fri fra jobb for å utføre vervet. Hvis man taper arbeidsfortjeneste, gis det erstatning for dette.

Vervet som meddommer i Asker og Bærum tingrett eller Borgarting lagmannsrett innebærer at du er en av flere som skal dømme sammen med juridiske fagdommere. Vervet som lagrettemedlem innebærer at du sammen med andre vil avgjøre skyldspørsmål i straffesaker/jurysaker.
Dersom du ønsker å lese mer om oppgavene til en meddommer kan du gjøre dette på domstolsadministrasjonens hjemmesider.

Hvem kan bli meddommer?

Lovverket stiller noen krav til hvem som kan velges til meddommer i Asker kommune. Noen av disse kravene er at du:

  • må være folkeregistrert i Asker kommune
  • er over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start 1.1.2021
  • snakker og forstår norsk
  • er statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før bystyret velger utvalget

Meddommere skal være vanlige kvinner og menn. Utvalget av meddommere skal ha en allsidig sammensetning og bestå av like mange kvinner og menn, slik at det best mulig representerer alle deler av befolkningen.

Videre er innehavere av visse stillinger utelukket fra valg, se domstolloven § 71