Innlegget stod på trykk i Aftenposten Aften, 16. august 2012

Asker har både viljen og muligheten til å være med å løse boligkrisen i Oslo-området. Men så lenge den overordnede infrastrukturen er nær ved å kollapse og skaper enorme utfordringer på lokalveinettet er det uforsvarlig å slippe boligbyggingen i kommunen helt løs.

Lav boligbygging og høye boligpriser er tema i alle kanaler om dagen. Utfordringene er størst i og rundt de store byene, og særlig på det sentrale Østlandet, der det vil komme flere hundre tusen nye innbyggere de neste tiårene.

Asker ligger to mil fra Oslos vestre bygrense, med et stort potensiale for nye boliger i et lokalmiljø med både landlige og urbane kvaliteter, full barnehagedekning og skoler blant landets beste. Men selv om den faktiske avstanden til Oslo er veldig liten, er den opplevde avstanden for jobbpendlere vesentlig større. For at Asker skal være et attraktivt bosted for flere må det også bli bedre kommunikasjon – inn i, ut av og internt i kommunen. Fremkommeligheten må bedres både når det gjelder tog, buss, bil og sykkel.

E18 gjennom Vestkorridoren er en nasjonal flaskehals. Ingenting er gjort med Norges mest trafikkerte vei siden den ble ferdigstilt på slutten av 70-tallet. Analyseselskapet Pöyry har regnet ut at køene mellom Asker og Oslo koster næringslivet og varehandelen én milliard korner i året, og at disse utgiftene kan komme til å dobles de nærmeste årene. Bussene, som skal bidra til at folk lar bilen bli igjen hjemme når de drar på jobb, har ikke kollektivfelt hele veien, og blir stående i den samme køen inn mot og ut av hovedstaden.

Vi trenger en bærekraftig infrastruktur der vei og jernbane er like viktige. Vi trenger en ny E18 for å få fram næringstrafikken, for å få fram bussene med pendlere, og for å få vekk forplantningskøene på lokalveinettet. Og med E18 i en ny trasé eller tunnel får vi frigjort sentrumsnære arealer i Asker til boligbygging, for å møte befolkningsveksten i regionen.

Asker har muligheter til å vokse i mange år fremover uten at det vil frata oss vår identitet som en grønn kommune, og vi er klare til å ta vår andel av den veksten vi vet kommer. Men før vi gir klarsignal til nye boliger i stor skala stiller vi krav om en infrastruktur med en kapasitet som samsvarer med behovet i regionen, både i dag og i morgen. Dersom staten, som ansvarlig transportmyndighet, kommer aktivt på banen og sørger for en tilfredsstillende kommunikasjon som minsker den opplevde avstanden til Oslo, så skal vi bygge, vi.

 

Lene W. Conradi
Ordfører i Asker