Forskningsleder ved Transportøkonomisk institutt, Aud Tennøy, beskriver i en kronikk i Aftenposten nylig sammenhengen mellom veikapasitet og trafikkmengde. Økt kapasitet gir økt trafikk, er hennes mantra.

Det er skuffende å registrere at en trafikkforsker fullstendig velger å overse at et moderne veisystem handler om langt mer en privatbilkapasitet. Det handler like mye om kapasitet for buss og sykkel.

Vi skal ikke argumentere hverken for eller mot «sammenheng»-forskningen til Tennøy. Men når hun anvender sine postulater på et konkret veisystem som E18 - uten å trekke frem hva dette handler om - er det betimelig med en kommentar.

Det har vært en formidabel befolkningsvekst i Oslo-regionen, rundt 14 prosent i årene 2007 til 2014. I samme tidsrom er trafikken redusert med 7 prosent, målt i antall passeringer gjennom bomringen. Veisystemet i Oslo er definitivt blitt bedre som et resultat av store investeringer i tunneler og veisystemer, hele 14 milliarder kroner er investert bare de siste årene. Hvordan henger det sammen?

De mange store veiprosjektene i Oslo har også lagt til rette for byutvikling og økt kollektivsatsing. Tilsvarende vil ny E18 Vestkorridoren frigjøre arealer som i dag er dominert av biltrafikk, til ny tettstedsutvikling og økt fremkommelighet både for busspassasjerer, syklende og gående.

Ny E18 er først og fremst en miljøsatsing på helhetlige buss- og sykkeltraseer som skal møte dagens og morgendagens befolkningsvekst. Dette perspektivet velger Tennøy å se bort ifra.

Vi har hele tiden presisert at bilister ikke kan regne med økt kapasitet. Vi ønsker ikke kapasitetsvekst - og økt privatbilisme. Oslo-regionen trenger moderne veisystemer som er tilpasset det moderne mennesket. All erfaring tilsier at når kollektivtilbudet blir bedre, blir det også foretrukket som fremkomstmiddel. Kollektivtransporten i Akershus har økt med 47 prosent og i Oslo 35 prosent. Det er gjort massive investeringer i jernbanen, men heller ikke den har kapasitet til å ta hele befolkningsveksten. Derfor må kollektivtrafikken fordeles både på bane og vei.

E18 innebærer ingen vesentlig kapasitetsøkning for privatbiler. Det vil med ny E18 være like mange felt inn til Oslo som i dag. Derfor tar de som påstår at veien innebærer kapasitetsvekst på 50 prosent feil. Vi skaper attraktive byer og tettsteder ved å modernisere veisystemene. I Oslo-regionen gjelder det både vest-, nord- og østgående veier - veier som er til stor belastning for beboere og reisende.

Tennøys perspektiv er i beste fall snevert - fordi kapasitetsutvidelse på vei kan ha helt andre formål enn å øke privatbilismen. For oss blir dermed slutningen enkel: Enten er veikapasitetsforskningen noe utdatert, eller så bruker man sin forskning som et ledd i en politisk kampanje for å stoppe utbyggingen av E18. Trist.

Lene W. Conradi, ordfører i Asker og Lisbeth Hammer Krog, ordfører i Bærum