Innlegget stod på trykk i Budstikka 4. november 2013

Helhetsplanen for Føyka/Elvely-området er klar, og nok en milepæl er nådd i arbeidet med byutviklingen av Asker sentrum. 

600 nye boliger. Nye næringsarealer. Urbane uterom og aktivitetssoner. Ny fotballstadion. Askerelva opp og fram. Tett sammenheng mellom eksisterende og nye bygg og funksjoner. Dette er noen av målene for den forestående utvidelsen av vårt kommunesentrum. Helhetsplanen er utarbeidet og godkjent av grunneierne i området. Styringsgruppens solide stykke arbeid har sørget for bred enighet om en gjennomarbeidet og spennende plan for hvordan Asker sentrum skal vokse med femti prosent de kommende årene. Asker kommunestyre har nå vedtatt at planen skal legges til grunn i det videre arbeidet med reguleringen av området.

Skal supplere – ikke konkurrere

Dagens Asker sentrum fungerer godt. Utviklingen de siste tiårene har vært svært vellykket, sågar prisbelønnet. Vi har et urbant miljø der det er godt å være, godt å leve. Det skal vi videreføre. Det nye Føyka/Elvely skal supplere dagens sentrum, ikke konkurrere med det. Vi har i dag en god balanse mellom tilbudene inne på kjøpesenteret og ute i gatene, og sentrumsutvidelsen skal ikke forrykke denne. Helhetsplanen vektlegger gode gangforbindelser mellom eksisterende og nytt sentrum, variert bebyggelse, gode bomiljøer og uterom som stimulerer til fellesskap og aktivitet, med Føykadammen og Elveparken som sentrale elementer.

Knutepunktutvikling på sitt beste

Asker har gjennom mange år hatt en bevisst strategi om å tilrettelegge for vekst og utvikling rundt kommunikasjonsknutepunktene. På den måten blir det lettere for flere å reise kollektivt, sykle eller gå dit de skal, og vi kan begrense det bilbaserte transportbehovet. En slik samordnet areal- og transportstrategi gjør oss også i stand til å ta vår del av ansvaret for befolkningsveksten i Osloregionen – samtidig som vi verner våre grønne, landlige områder. Asker tenkte knutepunktutvikling allerede før det ble en statlig føring, og nye Føyka/Elvely blir et skoleeksempel.

Arbeidet med kommunedelplanen for E18 gjennom Asker vil pågå parallelt med reguleringen av Føyka/Elvely. De to planprosessene blir koordinert, slik at de nye trafikkløsningene for Føyka/Elvely tilpasses de framtidige trafikale behovene i og rundt Asker sentrum, slik de blir når det kommer ny E18.

Et forbilde innen klimavennlig byutvikling

For å skape det mest bærekraftige utgangspunktet for Føyka/Elvely skal vi sørge for at energibehovet i de nye bygningene blir så lavt som mulig. Felles energiløsninger, fjernvarme basert på CO2-vennlige kilder skal vurderes. Flomsikring av Askerelva og Drengsrudbekken skal ivaretas, og nye miljøløsninger, som såkalte «grønne tak» som absorberer og magasinerer nedbør, skal utforskes. Vi håper at Føyka/Elvely blir et klimavennlig forbildeprosjekt.

Rom for idrett

Idrettsanlegget på Føyka har gjennom årene vært et samlende sted for kommunens befolkning, og en arena for identitetsbyggende aktiviteter og arrangementer. Denne kvaliteten er viktig for at askerbøringene skal oppfatte sentrum som noe mer enn et administrasjonssenter og handelssted. Asker sentrums betydning som fellesarena for de store arrangementene er viktig, og det skal bygges en ny, topp moderne matcharena. Dagens treningsbaner vil bli flyttet, og arbeidet med regulering av en idrettspark på Drengsrud settes i gang, i samarbeid med eieren av Drengsrud gård.

Spadestikk i 2017?

Et så stort byutviklingsprosjekt tar tid. Planleggingen har mange faser, reguleringen likeså. Trolig vil selve utbyggingen skje over en periode så lang som oppimot ti år.

Nå er helhetsplanen vedtatt, reguleringsarbeidet kan starte opp, og reguleringsplanen blir trolig lagt ut på høring til sommeren og vedtatt vinteren 2015. Så blir det opptil markedet hvor fort det går videre. Utbyggingen må foregå med økonomisk realisme og gode markedsanalyser i bunn. Kanskje kan første spade stikkes i jorda i 2017. Visjonen for Føyka/Elvely er: Tett by – åpen park – idrettsglede. Jeg er entusiastisk. Dette blir kult!

Lene W. Conradi
Ordfører