Innlegget stod på trykk i Budstikka, 5. februar 2013 

Kollektivsituasjonen på E18 gjennom Asker og Bærum frem mot 2030 er svært bekymringsfull. E18 ødelegger for regjeringens kollektivmål. 

Foreløpige trafikkberegninger viser at 55 prosent av persontrafikkveksten må løses med buss. Da må busstilbudet og fremkommeligheten bli betydelig bedre. Regjeringens kollektivmål og Stortingets klimaforlik kan ikke innfris uten at ny E18 med busstrasé realiseres. Ny E18 er viktig kollektivsatsing. Skal vi gjøre det attraktivt å reise kollektivt, må vi legge til rette for bussen. Og i dag står bussene mellom Oslo og Asker fast på en veistrekning som ikke er utviklet siden 1970tallet.

Det er investert i nye dobbeltspor på jernbanen mellom Lysaker og Asker. Det er bra. Men jernbanen kan ikke alene dekke behovet for kollektivtransport i hovedstadsområdet.  Halvparten av alle kollektivreiser mellom Oslo og Asker i dag gjøres med buss. Og bussene hindres fordi det mangler kollektivfelt langs store deler av strekningen og fordi de må bremse opp for biler ved hver eneste av og påkjøring. Samferdselssatsingen på det sentrale Østlandet er ikke et spørsmål om jernbane eller vei, men om begge deler. Vi trenger en bedre inngang til Oslo fra vest, med smart trafikkfordeling, bedre knutepunkter og effektiv kollektivtrafikk.

Frem til 2030 vil antall personreiser i hovedstadsområdet øke med hele 36 prosent, ifølge sekretariatet til Oslopakke 3. Togene har ikke tilstrekkelig kapasitet til å ta unna etterspørselen i trafikktoppene i dagens situasjon, langt mindre i 2030. Forutsatt tilstrekkelig nytt togmateriell har NSB antydet at togene maksimalt kan avvikle opp mot halvparten av denne veksten. Dette innebærer at dersom den forventede trafikkveksten skal tas kollektivt, må bussens fremkommelighet forbedres. De siste ti årene har antallet busspassasjerer over bygrensen til Oslo fra vest økt med 70 prosent. Økningen forventes å fortsette. Allerede i dag koster forsinkelser i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus samfunnet drøyt 3 milliarder kroner i året (PROSAM-rapport 187). Og allerede i dag opplever busspassasjerene store forsinkelser i rushtiden og svært uforutsigbare rutetider. Med flere busser på veiene uten investeringer i bedre infrastruktur vil både forsinkelser og samfunnskostnader øke betydelig.

For at regjeringens kollektivmål og Stortingets klimaforlik skal kunne innfris, må veksten i persontransporten tas kollektivt. I gjeldende Nasjonal Transportplan har regjeringen definert tydelige mål for transportpolitikken. Blant annet at de vil legge til rette for at avviklingen av daglige arbeidsreiser skal skje på en enkel, effektiv og miljømessig forsvarlig måte, både for den enkelte og for samfunnet. Med dagens situasjon er vi langt unna dette målet. Vi trenger en ny E18 med bedre fremkommelighet for bussene og med kapasitet til å møte den forventede veksten i reisende. Vi trenger en ny E18 der bussene ikke kommer i konflikt med annen trafikk. For å sikre god fremkommelighet for bussen og forutsigbarhet for de reisende må E18 få en klart adskilt kollektivtrasé. Det er viktig at planene for ny E18 blir realisert slik at bussene får denne egne traseen med en kombinasjon av tofelts bussveier og bussfelt. Og vil du heller sykle, vil en utbygging av E18 også gi en sammenhengende sykkeltrasé på hele strekningen slik at sykkel kan bli et reelt transportalternativ.

For å utnytte kollektivtrafikken på best mulig måte må trafikkavviklingen for buss også bli bedre på lokalveiene og inn til knutepunktene. Planene for ny E18 omfatter også utbygging av tilhørende lokalveinett som vil gi bussene bedre fremkommelighet og bedre tilgang til lokale knutepunkter som Asker, Holmen, Sandvika, Høvik og Lysaker. Totalt vil dette gi et mer konkurransedyktig busstilbud. Med den befolkningsveksten som kommer, klarer vi ikke å løse transportutfordringene uten å satse på buss. Regjeringen og Stortinget vil komme et langt skritt nærmere sine kollektiv og klimamål med en rask realisering av ny E18 gjennom Vestkorridoren.

Lene W. Conradi
Ordfører i Asker

Lisbeth Hammer Krogh
Ordfører i Bærum