Innspillet stod på trykk i Budstikka 27. februar 2015.

Asker kommune går offensivt ut og satser på miljø. Dette gjør vi på mange ulike måter. I forrige kommunestyremøte vedtok vi en strategi for innfartsparkering og tilgjengelighet til kollektivsystemet. Hovedformålet er å gjøre kollektivtransporten lettere tilgjengelig for innbyggerne og øke andel kollektivreisende. Strategien skal bidra til å gjøre kollektivtilbudet mer attraktivt og enklere å bruke.

Pendlerplassene i Asker sentrum har fått mye oppmerksomhet den siste tiden på grunn av vårt fire måneders prøveprosjekt med differensiert pris på Asker kommunes eget parkeringsareal i sentrum. Jeg vil i dette innlegget sette temaet inn i en større sammenheng som viser at Asker tenker både helhetlig og fremtidsrettet.

For det første forholder vi oss aktivt til prinsippet for samordnet areal- og transportplanlegging. Det innebærer at transportveksten skal tas kollektivt og med sykkel og gange, og på sikt skal personbiltrafikken reduseres.

Videre legger vi opp til fortetting rundt kollektivknutepunktene som gir korte avstander til daglige gjøremål og effektiv samordning mellom ulike transportmidler. Vi legger vekt på gode regionale helhetsløsninger for innfartsparkering, busstilbud og sykkelanlegg på tvers av kommunegrensen. I tillegg er vi en kontinuerlig pådriver for et bedre samarbeid fylkeskommunene imellom.

Asker stasjon er Norges 5. største stasjon med 4-5000 reisende pr dag, og tilbud om «rullende fortau» med 10 tog pr time. Det gir oss store fordeler og muligheter, men også noen utfordringer da vi vet at mange er avhengig av bil og parkering for å kunne benytte toget videre. Jernbaneverket har ansvar for at det finnes tilstrekkelig antall pendlerplasser for sine kunder rundt stasjonene. I Asker har de kun tilrettelagt for 474 pendlerplasser, og det sier seg selv at dette da blir et knapphetsgode. Men også her tar Asker kommune et stort ansvar ved å legge til rette for ytterligere 344 plasser på egen grunn.  Til sammen har Asker med dette det største innfartsparkeringsanlegget i Akershus, og i tillegg har vi 450 sykkelplasser. Kommunen har vært pådriver for at pendlerparkering skal være gratis, men har nå i en forsøksperiode på kommunens egne plasser innført en dagsavgift på 30 kroner for utenbygdspendlere. Vi vet at mellom 30-40 prosent av de som benytter pendlerparkeringen kjører til Asker langs den samme jernbanelinjen. Vi er spente på å se om denne dagsavgiften kan ha en miljøregulerende effekt ved at flere velger å ta toget fra nærmere der de bor. Andre tiltak er kommunestyrets vedtak om samarbeid med Lier og Røyken om matebusser samt at vi skal være pådrivere for et samarbeid med NSB, Brakar og Ruter for å justere takstsystemet for strekningen Oslo-Drammen. Vi vet at dagens system gir økonomiske fordeler for de som bruker bil istedenfor jernbane. 

Vår egen strategi er helt i tråd med øvrige planer for innfartsparkering i Akershus og Oslo. Nye innfartsparkeringsplasser skal først og fremst utvikles langs kollektivårene for buss og tog for å møte transportbehovet. Mens buss og sykkel skal sørge for god tilgjengelighet til tettstedene. Konkret innebærer dette at vi ved Heggedal stasjon tilbyr 100 bilplasser og 40 sykkelplasser, mens de øvrige stasjonene er tilrettelagt med 35-40 bilplasser og ca 30 sykkelplasser.

Attraktive og raske sykkel- og gangtraseer skal sikres til alle stasjoner og stoppesteder, men prioriteres inn mot Asker stasjon og viktige busstopp. Det henger sammen at lokalveinettet inn mot sentrumsområdene allerede er nær kapasitetsgrensen. Også matebusstilbudet lider under dette og rammes av kø som igjen reduserer bussens attraktivitet som mating til stasjonen og som transportmiddel forøvrig. Busstilbudet i kommunen skal derfor stadig forbedres - bussene skal gå ofte og de må enkelt komme seg frem. Kommunen vil sette press på Akershus fylkeskommune i forbindelse med årlig rullering av Samferdselsplanen for å tilrettelegge for bedre bussfremkommelighet. 

Med den nye strategien følger en omfattende tiltaksliste som synliggjør mulige tiltak på kort og mellomlang sikt som vi forplikter oss til å jobbe etter.

Asker tenker helhetlig og fremtidsrettet. Når vi legger til rette for – og oppmuntrer til sykkel og gange i hverdagen – bygger vi også opp under satsningen på folkehelse. Det skal være «lett» å være både miljøvennlig og aktiv er vårt overordnede mål. Sammen jobber vi for å nå gode resultater knyttet til både samferdsel og folkehelse.

Lene W. Conradi
Ordfører