Asker kommune jobber strategisk og overordnet med folkehelse, på tvers av kommunens virksomheter. Fram til 10. august ligger forslaget til en ny folkehelseplan ute på høring, og du som innbygger kan gi dine innspill.

Den gjennomsnittlige askerbøringen har god helse. Samtidig vet vi at det er forskjeller i levekår også i Asker. Det overordnede målet med folkehelsearbeidet i Asker er bedre helse for alle, og særlig for grupper med levekårsutfordringer. Noe av det viktigste vi skal jobbe for er å sikre gode levekår med like muligheter for alle, fellesskap med rom for mangfold, levende nærmiljøer og god psykisk helse. 

Det er stor faglig enighet om at forebygging er vår viktigste strategi i møte med fremtidens helseutfordringer. Med tidligere innsats og mer forebygging blir det mindre behov for reparasjon. Asker bruker mye ressurser på forebygging i oppvekstsektoren. Vi fortsetter å styrke antall helsesykepleierstillinger. Vi har etablert en barne- og familieenhet der alle oppvekst-, helse- og omsorgstjenester til barn, unge og familier er samlet, for å sikre at barna ikke blir kasteballer i systemet. 

Med prosjektet «Tidlig innsats i oppvekst» snur vi ressursbruken fra sent til tidlig i barnets livsløp. Dette er en helsefremmende og forebyggende pakke med tiltak som følges av Nordlandsforskning. I løpet av prosjektperioden har gjennomsnittsalderen hos barn og unge som kommer til barne- og familieenheten sunket med ett år - hvert år. 

Vi vet at gode oppvekst- og levekår påvirker helsetilstanden positivt. Derfor fremhever folkehelseplanen målrettet innsats mot barn i lavinntektsfamilier, samt flere generelle tiltak som bidrar til å gjøre det enklere for alle, uansett bakgrunn, å finne jobb, bidra med sine ressurser og være en del av det sosiale livet i Asker. 

Vi har flere rimelige norskkurs og samarbeider med frivillige hos Røde Kors og frivillighetssentralene om språk- og leksekafé, yrkesveiledning og arbeidspraksis for voksne. 

Vi tilrettelegger for variert boligbygging med flere leiligheter. Vi har gode tiltak for bolighjelp, startlån og samarbeid med frivillige, for å hjelpe folk med å etablere seg på egen hånd. Asker har et veldig bra samarbeid med Husbanken om boligsosial utvikling. 

Selv om Asker skårer høyt på det nasjonale folkehelsebarometeret, er det dessverre mange i kommunen som strever med å leve opp til en forventning om et perfekt og vellykket liv. Da må vi ha større romslighet for mangfold og variasjon. Alle som ønsker skal få delta i lokalsamfunnet med sine ressurser. 

Helsestasjon for ungdom og Asker-basen er lavterskeltilbud for barn og unge, mens Rask Psykisk helsehjelp er et tilsvarende tilbud for voksne. I samarbeid med Høyskolen Buskerud/ Vestfold har vi et såkalt Recovery-prosjekt, der personer med erfaring med psykiske plager samles og legger strategier for hvordan de kan møte fremtiden. 

I tillegg bidrar samtalegrupper, fysiske og kulturelle aktiviteter og sosiale treff i regi av organisasjoner og menigheter til tilhørighet og fellesskap for mange. 

Gjennom tettstedsutvikling skaper vi flere uformelle og åpne møteplasser der folk bor, som frivillighets- og nærmiljøsentraler, aktivitets- og lekeplasser og kulturarenaer. Også helsestasjoner, barnehager og skolerer naturlige møteplasser der terskelen er lav for å få til noe organisert. 

Å lykkes med folkehelsearbeid krever at alle bidrar og at alle jobber sammen for å nå målene - kommunen, overordnede myndigheter, næringslivet, frivilligheten og hver enkelt innbygger. Vi trenger å bruke våre ulike ressurser og innfallsvinkler for å sikre god helse for alle.

Lene W. Conradi
Ordfører