Innlegget stod på trykk i Budstikka 27. mai 2015.

Asker er en av tre kommuner som er nominert til Innovasjonsprisen 2015. Prisen deles ut av Direktoratet for forvaltning og IKT 12. juni, under Arendalskonferansen. Selvsagt er det stas om vi vinner, men nominasjonen i seg selv er en flott anerkjennelse av at Asker jobber strategisk for å møte morgendagens utfordringer.

Norske kommuner står overfor et økende gap mellom etterspørsel etter tjenester og tilstrekkelige ressurser. Asker er ikke noe unntak, og for å være i forkant av utviklingen ønsket den politiske og administrative ledelsen i kommunen å styrke organisasjonens innovasjonsevne.

Etter et grundig arbeid vedtok vi Askers første innovasjonsstrategi i vinter. Prosessen frem mot den endelige strategien og måten vi legger til rette for innovasjon og samarbeid på, er grunnene til at vi har blitt nominert til Innovasjonsprisen 2015. Essensen i innovasjonsstrategien er at Asker kommune skal skape verdier på nye måter gjennom å være åpen og involvere medarbeidere, folkevalgte, innbyggere og andre aktører.

Innovasjon handler om nye, nyttige og nyttiggjorte løsninger for fremtiden. Vi skal bruke ny viten til å skape ny praksis, bedre tjenester og bærekraftig samfunnsutvikling. Vi skal støtte praktisk innovasjonsarbeid gjennom å samle, dele og spre kunnskap, ideer og løsninger, og koble innovasjonsinitiativ med forsknings- og utdanningsinstitusjoner og næringsliv. De samme perspektivene hadde vi med oss da vi laget en ny næringsplan som nettopp er vedtatt.

Dagens velferdstjenester vil komme under press, og vi vet at det er en gjensidig avhengighet mellom den offentlige velferden og den private verdiskapningen. Lokalmiljøet trenger et livskraftig næringsliv med attraktive arbeidsplasser. Næringslivet trenger en strategisk plassering og tilgang til arbeidskraft, og en stabil, offentlig samarbeidspartner som lytter til deres behov og bidrar til forutsigbare rammebetingelser.

Samarbeid og felles tankegang på tvers av sektorer har ligget til grunn for arbeidet med næringsplanen, som næringslivet, næringslivets organisasjoner, nabokommuner og fylkeskommunen har vært med på å utarbeide.

Rett før jul i fjor vedtok vi også en ny kommuneplan. Den skal bidra til langsiktighet og forutsigbarhet, både når det gjelder den lokale arealplanleggingen og tryggheten for at gode, kommunale tjenester er der når du trenger dem.

Nå har vi introdusert folkehelse som et eget kommuneplantema. Tidlig innsats og forebyggende folkehelsearbeid blir avgjørende i en fremtid med færre yrkesaktive per pensjonist. Konkurransen om kvalifisert arbeidskraft blir tøffere, og vi må innrette de offentlige tjenestene annerledes.

Forebyggende arbeid må til på alle samfunnsområder. Barnehager, skoler, arbeidsplasser, nabolag, kulturliv, organisasjonsliv, friluftsliv, idrett – vi har mange arenaer og møteplasser som fremmer folkehelsen; og kommunen, frivilligheten og næringslivet må utfylle hverandre.

Åpenhet er utgangspunktet for innovasjonsarbeid. Innspill fra innbyggere og tjenestemottagere gir ekte innsikt i reelle behov.

Et utvidet nettverk av samarbeidspartnere gir et bredere perspektiv på mulige løsningsvalg. Vi bygger vårt lokalsamfunn sammen; kommunens 60.000 innbyggere, drøyt 6.000 bedrifter, nærmere 400 frivillige lag og foreninger, 4.000 kommuneansatte og 47 folkevalgte.

Med gode planer og strategier som et felleseie blir det lettere å trekke i samme retning, mot vårt felles mål; god livskvalitet for alle i Asker.

Vi ønsker å være en god partnerskapskommune når vi ruster oss for fremtiden i fellesskap.

Lene Conradi
Ordfører