Rett før jul behandlet kommunestyret budsjettet for Asker kommune for 2014. Alle skjønner at den debatten handler om penger og økonomi.

Likevel benyttet jeg min innledende tale til å minne om at vi folkevalgte også har en oppgave i å gjøre politikken til mer enn kroner og øre. Målene vi setter oss skal riktignok gjennomføres basert på tilgjengelige ressurser – men ressursene vi har å spille på er langt mer enn pengene vi har til rådighet.

Budsjettet, eller handlingsprogrammet som kommunen kaller det, er tuftet på lokale politiske føringer, men statsbudsjettet legger selvfølgelig også premisser for kommunenes tjenestetilbud. Rådmannen la fram et tillitsvekkende og solid budsjettforslag, som bygger på tidligere handlingsprogrammer, og dermed ivaretar langsiktighet og forutsigbarhet. Rådmannens forslag beskrev utfordringer så vel som muligheter, det manet til edruelighet og ansvar gjennom kloke handlingsregler for sunn styring.

I Asker vil vi mye, og vi får til mye. Kunsten for oss folkevalgte, når vi vedtar budsjettet, er å ikke ville mer enn vi har mulighet til å gjennomføre. Det gjelder særlig investeringer. Utfordringene knyttet til økende lånegjeld må ikke undervurderes. Likevel reverserte vi folkevalgte noen av rådmannens kuttforslag. Vi ønsket å avverge det vi mente var negative konsekvenser. Samtidig – de kuttforslagene vi reverserte er marginale justeringer i det store regnestykket.

I debatten fremsatte partiene også verbalforslag, såkalte oppdrag til rådmannen, og mange av disse ble vedtatt. Spennvidden på disse forslagene er stor, jeg kan nevne at det ble flertall for eksempelvis rekrutteringsstrategi for lærere, utredning om utvidelse av seniorsentre, tiltak for bedre ernæring for eldre, samt flere låsbare sykkelrom ved kollektivknutepunktene. Vi vedtok også å jobbe for et realfagsløft for Asker-skolen. Stor var gleden min da jeg to dager etter budsjettdebatten får beskjed om at en ildsjel av en far har søkt om og fått tildelt et stipend på 400 000 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB for å etablere en «tekno-binge» på Hvalstad skole. Asker-bedriften 4Subsea melder også at de vil videreføre det eksisterende samarbeidet om å styrke realfagssatsningen i skolen. Her kommer altså samfunnet og drar i den samme retning som kommunestyret har vedtatt at vi skal gå. Det er nettopp slike eksempler jeg tenker på når jeg sier at vi har mer å spille på enn bare penger. Forente krefter på tvers av samfunnssektorer.

Innbyggerne er Askers fremste ressurs. Askerbøringene engasjerer seg og finner kreative løsninger i alle typer saker. Frivillighetsarbeidet i kommunen inntar nye former og frivilligheten blir en enda viktigere samarbeidsaktør for det offentlige fremover. Jeg ser frem til en ny frivillighetsmelding på nyåret, med nye mål og strategier, og er glad for at vi løfter denne viktige sektoren. Under budsjettdebatten vedtok vi også 100 000 ekstra til hver frivillighetssentral. Vi vet at det gir mangedoblet verdi tilbake til Asker-samfunnet.

Godt nytt år, hilsen Lene Conradi

(Teksten stod på trykk i Askeravisen 9. januar 2014)