Et representativt utvalg av befolkningen i Asker har svart på over 20 spørsmål i en innbyggerundersøkelse som avsluttes denne uken. Kommunen ønsker å vite mer om hvordan innbyggerne våre opplever å bo i Asker, og hvordan dere stiller dere til en eventuell kommunesammenslåing.

Hvorfor skal vi ha en kommunereform? Hvorfor skal vi forandre noe når vi har det så bra? Jeg vet mange av innbyggerne våre stiller seg disse spørsmålene. Og forandring kan virke skremmende, spesielt når vi ikke er sikre på hva utfallet blir.

Men et flertall på Stortinget har sagt at de vil ha en kommunereform. Og høsten 2014 ble alle landets kommuner invitert til å starte prosesser for å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner. 

Asker kommune samarbeider med Bærum, Røyken, Hurum, Lier og Hole kommuner om å skaffe et kunnskapsgrunnlag for videre arbeid. Kunnskapsgrunnlaget vil hjelpe oss med å få fram både positive sider og utfordringer ved en eventuell sammenslåing.

Innbyggerundersøkelsen blir en del av dette kunnskapsgrunnlaget. De andre delene handler om innholdet i de kommunale tjenestene  og en samfunnsanalyse. Utredningsarbeidet skal være klart i oktober.

Jeg er så glad i Asker, og jeg vil det beste for bygda og innbyggerne våre. Derfor er jeg veldig opptatt av at vi skal ha gode prosesser rundt kommunereformarbeidet. Vi må skaffe oss nok informasjon og innsikt til å kunne vurdere hvilke gevinster vi eventuelt kan oppnå. Hvilke stordriftsfordeler kan vi få? Og på den andre siden - hvilke ulemper vil en storkommune kunne gi? 

Asker er med sine 60.000 innbyggere robust nok til at kommunen kan gi gode tjenester. Når vi allikevel er utfordret og tar denne prosessen på alvor, henger det sammen med at kommunens samfunnsrolle – ja, hele samfunnsstrukturen - er i endring. Kommunen skal gjøre mer enn å yte tjenester. Målet med reformen er et sterkt lokaldemokrati, som vil gi sterke lokalsamfunn. 

Dette blir en viktig og spennende sak som de nye kommunestyrerepresentantene etter høstens valg får i fanget. Vi skal ha en stram og effektiv, men grundig prosess frem til våren 2016, da kommunestyret skal fatte sitt vedtak for Asker. Jeg er spesielt opptatt av at vi må jobbe tverrpolitisk og søke enighet i slike store saker – og at vi involverer innbyggerne på en god måte hele veien.

Et nasjonalt vedtak blir fattet innen 1. januar 2018. Men før den tid skal vi altså legge til rette for god involvering fra innbyggere, fra frivillige, fra næringsliv – alle skal komme til orde og bli hørt. 

Når vi nå får resultatet av innbyggerundersøkelsen i juni, blir det en milepæl. Jeg er spent på resultatet! Og i oktober vil vi vite enda mer.

Jeg må innrømme at det er med skrekkblandet fryd vi går inn i denne prosessen, men vi stiller med et åpent sinn. Vi skal sørge for at det blir gjort et grundig arbeid, og at vi får et kunnskapsgrunnlag som gjør oss trygge på vår beslutning. 

«Liten? Jeg? Langt i fra. Jeg er akkurat stor nok. Fyller meg selv helt på langs og på tvers fra øverst til nederst. Er du større enn deg selv kanskje?» Det var kanskje ikke kommunereformen Inger Hagerup tenkte på da hun skrev disse vakre ordene. Men de kan være til ettertanke allikevel.

Jeg ønsker dere alle en god sommer!

(Teksten stod på trykk i Askeravisen 3. juni 2015)