Tale holdt i Asker Rådhus 11. april 2014

Kjære Marit Sandberg, mine damer og herrer, kjære alle sammen,

Hans Majestet Kongen tildeler ordener og medaljer til personer som har gjort en særlig fortjenestefull innsats i samfunnet. Kongens fortjenestemedalje ble stiftet av Kong Haakon 7. i 1908. Statuttene ble revidert siste gang 30. mars 2012. 

Av statuttene for denne medaljen fremgår blant annet følgende:

Medaljen utdeles som belønning for:

 • særlig fortjenestefullt arbeid gjennom lang tid i privat eller offentlig tjeneste, hvor innsatsen ligger betydelig over det normale og hvor vedkommende også har vist aktivt samfunnsengasjement utover sin arbeidsinnsats
 • særlig fortjenestefull ulønnet innsats over lengre tid i samfunnslivet, i offentlige eller private verv, i frivillige organisasjoner eller i annen virksomhet av samfunnsnyttig betydning
 • pionerinnsats eller annen spesiell innsats av særlig samfunnsgavnlig natur på områder som kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt og humanitært arbeid
 • en livsinnsats som kan stå som eksempel for andre 

Med grunnlag i dette meddeler jeg hermed at Hans Majestet Kong Harald V har funnet Marit Sandberg verdig til å motta Kongens fortjenestemedalje. Dette er ikke bare en viktig begivenhet for hovedpersonen, men også en merkedag for de som tok initiativet som ledet frem til dagens medaljeoverrekkelse.

Ikke alle har forutsetninger for å delta i det ordinære arbeidslivet på den måten dagens arbeidsmarked krever. Men de aller fleste kan bidra med NOE. Mange kan bidra med MYE når de får nødvendig tilrettelegging. Dette har vært Marit Sandbergs utgangspunkt når hun har bygget opp Askers flaggskip – Asker Produkt.

Marit – i dag motter du kongelig påskjønnelse for din lange og målrettede innsats for å integrere grupper med redusert arbeidsevne inn i arbeidslivet. Gjennom nytenkning og utrettelig innsats har du bidratt til å endre samfunnets syn på denne gruppen utviklingshemmede; fra knapt dannelsesverdige – til resurssterke, samfunnsnyttige arbeidstakere.

Arbeid har stor betydning for mennesket, for selvfølelsen, for opplevelsen av egenverd. Det å være til nytte gir livet mening. Det å skape et resultat, gleden over å være med å utvikle noe, hva som helst – verdien av dette er universell for alle, overalt. Det gir livskvalitet. Det gjelder også for dem som ikke er helt A4 (– og hvem er vel egentlig det?).

I 1979 ble du ansatt i det som den gangen het Asker Arbeidssenter. Og du har fungert som daglig leder i denne bedriften helt til du gikk av med pensjon for en måned siden. Du har utviklet Asker Produkt fra å være en bortgjemt aktivitetsgruppe for fem personer i 1979, til å bli en moderne produksjonsbedrift med 35 stillinger for yrkeshemmede og 8-10 opptreningsplasser i regi av NAV i 2013.

Og det er ingen tvil om at det er Marit Sandberg som har bygget Asker Produkt, sten for sten, helt fra starten av. Selvfølgelig med masse god støtte i gode medarbeidere – medarbeidere som hun alltid har fremhevet i alle sammenhenger, men det er du, Marit som har skapt flaggskipet. Som gjennom 35 år har stått på for alle de som av ulike årsaker trenger en tilrettelagt arbeidsplass – men som du så riktig alltid påpeker, utfører et like verdifullt arbeid, gjennom sin innsats, ut fra sine forutsetninger. Du har aldri veket fra hovedmålet om å bidra til at alle mennesker i samfunnet skal få delta på lik linje, oppleve å bety noe og gjøre en forskjell.

Asker Produkt har blitt lagt merke til. Bedriften har satt Asker på kartet. Og det gode omdømmet baserer seg på Marits utrettelige arbeid med å finne fram til metoder som oppdager og utvikler hver enkelt ansattes arbeidsevne og positive egenskaper. I tillegg har hun lett etter og funnet fram til gode samarbeidspartnere som har kommet bedriften og arbeidstakerne til gode. Og hun har heller aldri vært redd for å stille spørsmålstegn og utfordre samfunnets syn på etablerte sannheter om ansatte i VEKST- og arbeidsmarkedsbedrifter.

Tradisjonelt har det å jobbe i slike bedrifter blitt sett på som stigmatiserende. Takket være Marit har dette synet endret seg slik at det i Asker blir sett på som et gode og en fantastisk mulighet. Marit har vist hvilke evner og ubrukte ressurser samfunnet har til rådighet hvis vi slipper disse gruppene til, og Asker Produkt har i dag en naturlig plass i Askers næringsliv.  

Jeg tror ikke det er mange som kan se tilbake på sitt yrkesliv slik som du kan Marit, og vite at du har gjort en avgjørende forskjell for så mange, og skapt så store verdier. Verdier for enkeltmennesker og verdier for samfunnet vårt. Vi er så mange som har mye å takke deg for!

Marit Sandberg og Asker Produkt har mottatt flere priser. Utmerkelsen Årets Askerladd, Asker kommunes tilgjengelighetspris og prisen for Årets VEKST-bedrift.

Marit har i en periode også hatt nestledervervet i Landsrådet for arbeid til yrkeshemmede.

Marit har vært pådriver for å få etablert kunnskapsutveksling mellom arbeidstakere og arbeidsledere i Norge og Danmark. Dette samarbeidet og utvekslingen feirer sitt 20-årsjubileum nå i 2014.

Marit har også utarbeidet og implementert en kvalitetssikringsmodell som omhandler alle ledd av virksomhetsprosessene, og denne modellen er tilgjengelig for alle tilsvarende bedrifter som måtte ønske å benytte den.

Marit har arbeidet fram samarbeidsavtaler med blant andre tidligere styreleder og rektor ved Norges Handelshøyskole, Victor Norman, Ryfylkekokken og medutvikler av matkonseptet Ekte og enkelt Frode Selvaag, mesterkokkene Tom Victor Gausdal og Arne Brimi, hvor sistnevnte også er nestor og faglig ansvarlig for oppbyggingen av Ekte og Enkelt som merkevare.

Hun har knyttet kontakter som har medført at Asker Produkt hvert år selger ca. 3000 midlertidige gravmarkeringer for både kristne, muslimske og humanistiske begravelser, 4500 post- og dørskilt, i tillegg til at bedriften er en av Norges største produsenter av tur- og løypeskilt i tre. Asker Produkt har i dag langsiktige leveringsavtaler med over 70 kommuner og diverse turlag i hele Norge. 

Det er mange som har ønsket at du skulle få denne utmerkelsen, Marit. Jeg vil at du skal høre noe av alt det fine folk har skrevet om deg i anbefalingene som ligger til grunn for denne fortjenstmedaljen. Hør her:

 • Vi trenger Marit å se opp til og lene oss til, hun er et stort forbilde.
 • Marit er et tvers igjennom ekte og godt menneske med det største hjertet en kan forestille seg.
 • Det er ikke få timer hun har brukt på å kjempe for at hennes arbeidstakere skal få lære gjennom å mestre.
 • Hennes kvalitetstenkning rundt bedriften Asker Produkt er enestående. 
 • Marit er raus, tydelig, engasjert, smilende, ekte – og genuint opptatt av andres ve og vel. 
 • Marit Sandberg har utviklet bedriften Asker Produkt på en forbilledlig måte gjennom sitt motto: Alle kan mer enn man tror. 
 • Hun har vært en ildsjel og inspirasjonskilde i bransjen siden før HVPU-reformen i 1991. Hennes menneskesyn er unikt; alle sees på som en ressurs, og hun ser hver enkelt. 
 • Vi må kunne hevde at vår bransje har hatt en positiv utvikling gjennom mange år. Marit Sandbergs innsats har vært et vesentlig bidrag til dette.  

Jeg er overbevist om at familie og alle som du har møtt gjennom ditt arbeid gleder seg sammen med deg over den utmerkelsen som nå blir tildelt. Jeg vil overrekke deg medaljen og uttrykke mine hjerteligste gratulasjoner. Du vil senere motta en invitasjon til audiens hos H. M. Kongen der du kan takke Kongen personlig for utmerkelsen.  

Lene W. Conradi
Ordfører