Tanken bak det lokale selvstyret er at kommunene i størst mulig grad skal ta avgjørelser i saker som angår dem selv. Et viktig prinsipp i lokaldemokratiet er nærhet til dem avgjørelsene gjelder.

Kommunestyret velges av kommunens stemmeberettigede innbyggere for fire år av gangen, etter de reglene som er gitt i valgloven og i kommuneloven. Asker har 47 representanter i kommunestyret.

Myndighet

Kommuneloven § 6 bestemmer at kommunestyret er det øverste, styrende organet i kommunen. Kommunestyret handler på vegne av kommunen i alle saker som ikke er delegert til andre kommunale organer. Kommunestyret fører tilsyn med kommunens samlede virksomhet. Kommunestyret har bevilgnings- og beskatningsmyndighet, vedtar budsjett for alle kommunale virksomheter, velger formannskap og medlemmer til andre kommunale komiteer, styrer, råd og utvalg. Kommunestyret behandler saker som legges frem av formannskapet, bygningsrådet og komiteene.

Møter hver måned

Kommunestyret holder møte en gang hver måned. Ordføreren innkaller til møtet, som holdes i kommunestyresalen i Rådhuset og er åpent for publikum. Møtene kan du se direkte eller som opptak fra våre nettsider.

Formannskapet har 11 medlemmer og varamedlemmer, som velges blant kommunestyrets medlemmer.

Formannskapet utfører de oppgaver som kommuneloven tillegger dette utvalget, og er videre ansvarlig for den løpende styring av arbeidet med kommuneplan, økonomiplan og utbyggingssaker.

Formannskapet er organisert med to interne underutvalg;

Formannskapet fatter vedtak på grunnlag av innstilling fra rådmannen.

Kommunestyret velger på sitt konstituerende møte blant kommunestyrets medlemmer tre komiteer med ni medlemmer, med tilhørende varamedlemmer til hver komité. Disse er:

Kommunestyrets faste medlemmer – med unntak av ordføreren og medlemmer av formannskapet eller bygningsrådet – fordeles på komiteene. Kommunestyret velger komitéenes ledere og nestledere.

Saker som behandles av komiteene skal være utredet av rådmannen. Det velges en saksordfører for hver sak som behandles. Saksordføreren har ansvar for å utforme forslag til tilrådning fra komiteen.

Komiteene har ikke beslutningsmyndighet, men avgir innstilling til kommunestyret i de saker som behandles av komiteen. Komiteene kan av eget tiltak ta opp enhver sak som gjelder kommunens styring og virksomhet.

Bygningsrådet består av ni medlemmer og varamedlemmer, som velges av og blant kommunestyrets medlemmer. Medlem av komite, formannskapet eller kontrollutvalget er ikke valgbar til bygningsrådet.

Rådet fatter vedtak i saker med prinsipielt eller politisk innhold, og behandler klagesaker etter vedtak fattet av rådmannen i henhold til delegert myndighet, før klagen eventuelt sendes fylkesmannen for behandling.

Bygningsrådet kan arrangere åpne høringer om saker det har til behandling.

Partssammensatt utvalg

Partssammensatt utvalg består av 15 medlemmer og varamedlemmer. Formannskapets 11 medlemmer skal være medlemmer av utvalget. Fire medlemmer, med varamedlemmer, utpekes av og blant de ansattes organisasjoner. Ordføreren leder utvalget.

Utvalget skal behandle saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte (Kommuneloven § 25, og hovedavtalen del B, § 4).

Politisk forhandlingsutvalg

Politisk forhandlingsutvalg har tre medlemmer; ordfører, varaordfører og leder av det største opposisjonspartiet. Ordføreren leder utvalget.

Utvalget håndhever reglement for de folkevalgtes arbeidsvilkår, og fastsetter/endrer rådmannens lønns- og arbeidsvilkår.

Klageutvalg

Klageutvalget er kommunens særskilte klagenemd, jf. forvaltningsloven § 28 andre ledd. Utvalget behandler og avgjør klagesaker hvor det har blitt fattet enkeltvedtak av den kommunale forvaltningen og det er ikke mulighet til å påklage vedtaket til statlig organ (f.eks. til fylkesmannen).

Kontrollutvalg

Kontrollutvalget forestår det løpende tilsynet med den kommunale forvaltningen på kommunestyrets vegen. Utvalget innrapporterer sitt arbeid til kommunestyret etter at den er forelagt rådmannen for uttalelse.

Utvalg opprettet av kommunestyret

Andre utvalg

De unges kommunestyre (DUK) er etablert for å sikre barn og unge i Asker kommune innflytelse og demokratiopplæring.

De unges kommunestyre består av 53 medlemmer, og har møte to ganger i året. DUK ledes av ordfører, og har sine møter i kommunestyresalen i Asker rådhus.

Dette er et rådgivende organ for kommunen. DUK kan prioritere og vedta tiltak innenfor en bestemt budsjettramme. Alle skolene i Asker kommune er representert sonevis. De unges kommunestyre kan også komme med oversendelsesforslag i saker som avgjøres av formannskapet eller det ordinære kommunestyret.

Les mer om De unges kommunestyre.

Reglementer for politiske organer, de folkevalgtes virksomhet og delegering av myndighet.