Bygningsrådet består av ni medlemmer og varamedlemmer, som velges av og blant kommunestyrets medlemmer. Medlem av en komité, av formannskapet eller av kontrollutvalget er ikke valgbar til bygningsrådet.

Rådet fatter vedtak i saker med prinsipielt eller politisk innhold, og behandler klagesaker etter vedtak fattet av rådmannen i henhold til delegert myndighet, før klagen eventuelt sendes fylkesmannen for behandling. Bygningsrådet innstiller til kommunestyret i saker etter plan- og bygningsloven, i samsvar med gjeldende delegasjonsreglement.

Bygningsrådet kan arrangere åpne høringer om saker det har til behandling.

Oversikt over møtene i bygningsrådet og møtepapirene finner du i møtekalenderen.

Rådets møter foregår for åpne dører såfremt ikke annet er bestemt.