Eldrerådet er et lovpålagt rådgivende organ opprettet av kommunestyret. Det tar i hovedsak opp saker omhandlende eldres levevilkår.

Rådet har seks medlemmer og varamedlemmer oppnevnt av kommunestyret hvorav et flertall skal være alderspensjonister. Samarbeidsrådet for seniorsentrene har rett til å foreslå tre medlemmer med varamedlemmer til rådet. Eldrerådet konstituerer seg selv.

Oversikt over møtene i eldrerådet og møtepapirene finner du i møtekalenderen. Møtene er åpne for publikum.