Formannskapet velges blant kommunestyrets medlemmer og består av elleve representanter.

Formannskapet utfører de oppgaver som kommuneloven tillegger dette utvalget, og er videre ansvarlig for den løpende styring av arbeidet med kommuneplan, økonomiplan og utbyggingssaker.

Formannskapet fatter vedtak på grunnlag av innstilling fra rådmannen.

Formannskapet er organisert med disse interne underutvalgene:

Oversikt over møtene i formannskapet og møtepapirene finner du i møtekalenderen. Møtene er åpne for publikum, så fremt ikke annet er bestemt.