Asker kommune arbeider for å få fortgang i utbyggingen av ny E18 gjennom Asker og Bærum. Formannskapet vedtok 2. november 2010 å etablere et E18-utvalg som har som sentral oppgave å påvirke planlegging og gjennomføring av E18 gjennom Asker. Utvalget fikk forlenget funksjonstid og justert mandat i møte 28. februar 2012, og nytt mandat 15. mars 2016.

Ny E18 er:

 • Et kollektivtiltak – bussen skal frem
 • Et næringslivstiltak – godstrafikken skal frem
 • Et byutviklingstiltak – mange nye boliger og arbeidsplasser ved kollektivknutepunkt
 • Et miljøtiltak – redusert CO2, støv og støy

Les E18-utvalgets argumentene for ny E18 her.

Asker og Bærum med felles uttalelse til arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029

29. februar 2016 la transportetatene fram sitt grunnlagsdokument til Nasjonal transportplan 2018-2029. Her kan du lese felles uttalelse fra E18-utvalgene i Asker og Bærum: 

Svært gledelige E18-signaler i Nasjonal transportplan

Utvalgets medlemmer:

 •   Lene W. Conradi (H)
 •   Leif Frode Onarheim (H)
 •   Anders Utne (A)
 •   Jostein Furelid Tellnes (V)
 •   Ole Jacob Johansen (FrP)

Mandat for arbeid med ny E18 er:

1. Utvalgets overordnete mål er en raskest mulig utbygging av E18 mellom Lysaker og Drengsrud. Dette sikres gjennom å:

 • a) Være aktive og bidra til god informasjon til sine respektive partier sentralt.
 • b) Jobbe aktivt inn mot Oslopakke 3 og Nasjonal Transportplan 2018-29 med mål om finansiering av E18 tidlig i perioden.
 • c) Sikre en raskest mulig planprosess for kommunedelplanen.
 • d) Påvirke til snarlig igangsetting av reguleringsarbeidet.

2. Miljøgevinster

Kommunedelplan for ny E18 gjennom Asker tilrettelegger for et bedre transportsystem, med fokus på kollektiv- og sykkeltransport langs korridoren og byutvikling rundt kollektivknutepunktene. Prosjektet er også et miljøprosjekt som skal redusere barrierevirkning, støy og lokal forurensing.

 • a) Veksten i persontransport skal løses med kollektivtransport, sykkel og gange. Nytt veisystem definerer separat bussvei og hovedsykkelvei, samt effektiv kollektivterminal i Asker sentrum.
 • b) Miljøverndepartementets grenseverdier for støy og forurensing skal oppfylles, gjennom støyskjerming mot tilliggende bebyggelse.
 • c) Nytt veisystem skal redusere barriere, gjennom etablering av tunneler og brede lokk på tvers av veisystemet.

3. Tettstedsutvikling

Utvalget legger til grunn at tettstedsutviklingen i Asker sentrum og på Holmen kan skje parallelt med gjennomføring av veianlegget. Følgende anlegg må bygges i innledende fase:

 • a) Tunnel forbi Asker sentrum.
 • b) Syverstaddiagonalen med tilkobling til E18.

4. Transportkapasitet i anleggsperioden

Utvalget legger til grunn at den samlete transportkapasiteten ivaretas gjennom hele anleggsperioden. For å sikre stabil fremkommelighet anbefales følgende utbyggingsrekkefølge:

 • a) Bussvei og kollektivterminal Asker sentrum etableres før redusert fremkommelighet på dagens E18 inntreffer (på grunn av anleggsvirksomhet).
 • b) Hovedsykkelvei gjennom hele kommunen søkes etablert tidligst mulig.

5. Medvirkning og hensyn til berørte parter

 • a) Utvalget ønsker å tilrettelegge for god dialog med berørte innbyggere og næringsliv i planprosessene.
 • b) Utvalget vil arbeide for at statens vegvesen starter grunnerverv basert på vedtatt kommunedelplan, som gjennomført i Bærum.

6. Påvirkningsarbeid

 • a) Utvalget søker et aktivt samarbeid med Bærum kommune med kommunikasjonsstrategi og felles seminarer.
 • b) Utvalget søker kontakt med besluttende samferdselsmyndigheter, nabokommuner og aktuelle fylkeskommuner. Utvalget søker kontakt med aktuelle organisasjoner.

 Utvalget rapporterer til formannskapet.

Grunnlagsdokumenter og møtereferater