-Det er svært positivt at Transportetatene nå legger til rette for et nytt helhetlig transportsystem gjennom Asker og Bærum med ny E18, separat bussvei og hovedsykkelvei, noe som er avgjørende for å sikre bærekraftig samferdsel og utvikling i hovedstadsregionen, sier et samlet E18 utvalg for Bærum og Asker.

Tirsdag 1. mars møttes Felles E18-utvalg for Asker og Bærum i Asker rådhus for en første gjennomgang av Transportetatenes (Jernbaneverket, Kystverket, Avinor og Statens vegvesen) grunnlagsdokument for Nasjonal transportplan 2018-2029 (NTP). Grunnlagsdokumentet ble lagt fram mandag 29. februar. Forslagene skal nå ut på høring med frist 1. juli.

Les mer om ny E18, separat bussvei og hovedsykkelvei.

Hele E18 Vestkorridoren er inne


Hele E18 Vestkorridoren fra Lysaker til Drengsrud i Asker er foreslått tatt inn i NTP. Første del av E18-prosjektet fra Lysaker til Ramstadsletta er allerede i gang og forutsettes gjennomført som planlagt.
- Vi er svært glade for at resten av strekningen fra Ramstadsletta via Slependen helt til Asker sentrum nå ligger inne som et helhetlig samferdselsprosjekt i plangrunnlaget til Nasjonal transportplan 2018-2029. Dette er avgjørende for en forutsigbar framdrift i prosjektet, sier E18-utvalgets to ledere, ordfører Lisbeth Hammer Krog og Lene Conradi. 

Satser på sykkel


Asker og Bærums felles E18-utvalg mener transportetatenes satsning på sykkel både i Oslo og i resten av landet fortjener honnør.
- Egne sykkelveier er et helt nødvendig grep for å sikre alternativ, trygg og rask transport for syklister. Dette er helt i tråd med planene for det nye veisystemet gjennom Asker og Bærum. Vi skal legge til rette for at kollektivt og sykkel blir de mest attraktive transportformene i innbyggernes hverdag, gjennom egen bussvei og hovedsykkelvei.

Klima, miljø og tettstedsutvikling


NTP foreslår at klimautslippene fra transport skal halveres innen 2030.
– For å nå dette målet er det viktig å satse videre på kollektiv, sykkel og gange, og samtidig legge til rette for infrastruktur for nullutslippskjøretøy, sier ordførerne i Asker og Bærum som også understreker at det nye veisystemet (E18) er en satsing på miljøvennlig transport, moderne byutvikling og fortetting i kollektivknutepunktene.
Tunnelene Statens vegvesen anbefaler forbi tettstedene Høvik, Sandvika, Holmen og Asker sentrum, er avgjørende for at vi kan møte befolkningsveksten i regionen i tråd med klimaforliket.
- Tunnelene frigjør arealer til kollektivnære boliger og arbeidsplasser, slik at vi reduserer folks behov for å bruke bil i hverdagen, sier Conradi og Hammer Krog.

Veien videre


– Vi vil nå stå på for at hele prosjektet blir planlagt og ferdigstilt innenfor en akseptabel tidshorisont. Da må det være kontinuitet i gjennomføringen, det må være helhetlig planer som henger sammen, det må være tilstrekkelig høyt investeringsnivå og det må være en realistisk framdrift i arbeidet, sier de to på vegne av Felles E18-utvalg for Asker og Bærum. Stortinget vedtar endelig Nasjonal Transportplan 2018-2029 våren 2017.

Felles E18-utvalg for Asker og Bærum har følgende medlemmer:


Lene W. Conradi (H), Leif Frode Onarheim (H), Anders Utne (A), Jostein Furelid Tellnes (V), Ole Jacob Johansen (FrP), Lisbeth Hammer Krog (H), Ole Kristian Udnes(H), Kjell Maartmann-Moe (AP), Ole Andreas Lilloe Olsen (V), Torbjørn Espelien (Frp).