Felles argumentasjonsliste for E18-utvalgene i Asker og Bærum.

 • Ny E 18 er et nasjonalt nærings-, kollektiv- og miljøtiltak på landets mest trafikkerte veistrekning.
 • E18 gjennom vestkorridoren er landets mest trafikkerte vei med en ÅDT (årsdøgntrafikk - gjennomsnittlig trafikk per døgn over ett år) på opp mot 90.000 kjøretøyer (Prosam-rapport 191).
 • Det er anslått at køkostnadene for godstransporten alene i løpet av en 20-års periode beløper seg til opp mot 30 mrd.kr hvis ikke transportsituasjonen bedres. (Põyry)

Ny E18 som tiltak for nasjonalt næringsliv

 • E18 Vestkorridoren er landets største trafikale flaskehals, som påfører næringslivet store tap.
 • Næringslivet i 150 kommuner sør og vest for Oslo taper på køsituasjonen.
 • Årlig sluses 19 millioner tonn gods gjennom Asker og Bærum. Beregninger viser at godstransporten på vei i Osloregionen vil øke med 31 % i perioden 2008-2020.
 • Kø- og forsinkelseskostnader gir næringslivet beregnet tap på 1 mrd årlig. I 2030 kan kostnadene beløpe seg til over 2 mrd per år.
 • Ny E18 gir bedre fremkommelighet og bedre flyt for næringstrafikken; både langtransport av gods og lokal næringstrafikk.

Ny E18 styrker kollektivtrafikken i regionen

 • Ny E18 gir fører til at flere trafikanter kan velge kollektiv transport
 • Buss står for om lag halvparten av kollektivreisene i Vestkorridoren, men har dårlig fremkommelighet.
 • Separate kollektivfelt i begge retninger på ny E18 mellom Oslo og Asker sentrum, øker fremkommeligheten for bussene både på E18 og lokalveinettet i rushtiden.
 • Ny E18 vil bidra til en bedre trafikkfordeling og samhandling mellom buss og tog

Ny E18 som miljøtiltak

 • Ny E18 skjermer et av landets tettest befolkede områder fra uakseptable nivåer for veitrafikkstøy og forurensning.
 • Ny E18 innebærer at veianlegget legges i tunnel/kulvert forbi de tettest bebygde områder nettopp for å skjerme over 10 000 beboere for uakseptabel veitrafikkstøy, forurensning og barriereeffekter.
 • Om lag 500 syklister i timen passerer over Lysaker og antallet øker årlig med 5-10%
 • E18 muliggjør bedre fremkommelighet og sikkerhet for sykkel som transportmiddel.

Ny E18 som nødvendig tiltak for god byutvikling

 • Ny E18 gir mulighet til å byutvikle landets største jernbaneknutepunkt, Asker, Sandvika, Lysaker.
 • Redusert barriereeffekt, flere kan gå og sykle til stasjonen
 • Økt arealtilfang, mulighet for nærings- og boligutbygging
 • Redusert støy og forurensing, mulighet for vesentlig høyere utnyttelse.