Partssammensatt utvalg (PSU) er opprettet av Kommunestyret. Utvalget er et samarbeidsforum som behandler saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte (Kommuneloven § 25, og hovedavtalen del B, § 4). Utvalget skal foreslå og behandle overordnende retningslinjer for kommunens personalpolitikk. Eksempler kan være tiltak for likestilling og inkluderende arbeidsliv, og kvalitets, fornying- og utviklingstiltak i kommunen. Utvalget skal også behandle reglementer innenfor personalområdet, og behandle enkeltsaker av prinsipiell karakter.

Partssammensatte utvalg (PSU) består av 15 medlemmer og varamedlemmer. Formannskapets 11 medlemmer skal være medlemmer av utvalget. Fire medlemmer, med varamedlemmer, utpekes av og blant de ansattes organisasjoner. Ordføreren leder utvalget.

Oversikt over møtene i PSU og møtepapirene finner du i møtekalenderen.

Reglement for partssammensatt utvalg