Asker kommune arbeider for å bedre kommunikasjonen i Spikkestad-korridoren, og har fått mandat av formannskapet til å styrke utviklingsarbeidet på tvers av kommunegrensene.

Utvalgets viktigste fokusområder

 • Spikkestadlinjen
 • Røykenveien
 • Slemmestadveien
 • Oslofjordforbindelsen
 • Fjorden som reisevei

Utvalgets medlemmer

 • Lene W. Conradi (H)
 • Leif Frode Onarheim (H)
 • Anders Utne (A)
 • Jostein Furelid Tellnes (V)
 • Ole Jacob Johansen (FrP)

Mandat for Spikkestad-utvalget

Utvalget overordnete mål er å være pådriver for en stadig forbedring av den samlete transportkapasiteten i Spikkestadkorridoren. Fremtidig vekst i persontrafikken må i hovedsak løses med kollektivtransport, sykling og gange. Det må derfor satses på et stadig forbedret tog-, buss- og båttilbud, samt etablering av et sammenhengende gang- og sykkelveinett i de to kommunene.

I kommende fireårsperiode vil utvalget ha fokus på:

Jernbane: Tilbudet for reisende med Spikkestadbanen skal bedres

 • a) Videreutvikling av Spikkestadbanen, herunder arbeidet i Grenbaneutvalget
 • b) Utvikling av Asker stasjon som prioriterer de reisende med Spikkestadbanen bedre enn i dag

Buss

 • a) Forbedre buss-fremkommeligheten generelt
 • b) Tilrettelegge for busstransport mellom Slemmestad og Heggedal stasjon, gjennom å oppgradere Rustadveien
 • c) Være pådriver for realisering av kollektivfelt langs aktuelle deler av Slemmestadveien, jf. Asker kommuneplan 2014-2026

Veisystemet i sør

 • a) Være pådriver overfor Statens vegvesen for utarbeidelse av en overordnet transportanalyse for veisystemet i sør, herunder Oslofjordforbindelsen, Rv23, E18 og Røykenveien/ Slemmestadveien
 • b) Fokusere på Rv23 og dens tilkobling på begge sider av Oslofjorden, som avlastning av Røykenveien og Slemmestadveien
 • c) Utvikling av Røykenveien og Slemmestadveien skal vurderes nærmere i sammenheng med kommunedelplan E18 og kommunedelplan for Asker sentrum

Båt

 • a) Være pådriver for et utvidet og miljøvennlig kollektivtransporttilbud på Oslofjorden
 • b) Følge opp videre utredningsarbeid i Akershus og Buskerud fylkeskommune

Takst og sonesystem

 • a) Være pådriver overfor Akershus og Buskerud fylkeskommune for synkronisert takst- og sonesystem over fylkesgrensen

Infrastruktur for sykling

 • a) Synkronisere sykkelstrategier, inkludert sammenhengende sykkelveier over fylkesgrensene
 • b) Være pådriver for sykkelparkering ved stasjoner og busstopp

Arealutvikling

 • a) Sikre en koordinert areal- og transportplanlegging i Asker og Røyken kommuner

Ad hoc-utvalget skal rapportere til formannskapet/kommunestyret.

Referater og bakgrunnsdokumenter