Ordførerne i Asker og Røyken har sendt et brev på vegne av Spikkestad-utvalget, der de ber om at Statens vegvesen gjennomfører en helhetlig trafikk- og samfunnsanalyse for hovedveisystemet på begge sider av Oslofjorden.

I forbindelse med planarbeid for E18 og Rv23, har veimyndighetene gjennomført trafikkanalyser og konsekvensutredninger for de enkelte planområdene. Imidlertid er ikke delanalysene satt sammen og vurdert i et helhetlig perspektiv.

Spikkestad-utvalget mener det er på tide å gjennomføre en helhetlig analyse for veisystemet rundt Oslofjorden. Analysen må omfatte Rv23 med tilkobling til E6 og E18, samt Fv165 Slemmestadveien og Fv167 Røykenveien. Hensyn til nærmiljø, friluftsliv, regional utvikling, samt behov for gods - og næringstransport må inngå i utredningen. Analyseområdet bør defineres uavhengig av fylkesgrenser og veiregioner, og omfatte europaveier, riksveier, og fylkesveier.

Les brevet fra Spikkestad-utvalget til Statens vegvesen (PDF)