Komité for helse og omsorg er kommunestyrets hjelpeorgan i helse og omsorgssaker.

Komiteen kan behandle saker på eget initiativ eller på initiativ fra kommunestyret, formannskapet eller rådmannen. Det er rådmannen som utreder sakene. Komiteen avgir innstilling til kommunestyret, men har ikke selvstendig beslutningsmyndighet.

Komiteen velges av kommunestyret og har ni medlemmer med tilsvarende antall varamedlemmer. Kommunestyret velger også leder og nestleder. Medlem av formannskapet eller bygningsrådet kan ikke velges som medlem av komiteen.

Oversikt over møtene i komité for helse og omsorg og møtepapirene finner du i møtekalenderen

Komitémøtene foregår for åpne dører såfremt ikke noe annet er bestemt.