Vedtatt av kommunestyret 24.05.2011 - sak 11/50

Erstatter/endrer reglement vedtatt av kommunestyret:
19.06.2002 - sak 02/45
16.06.2009 - sak 09/59

1. Bygningsrådet - Valg og sammensetning

Bygningsrådet skal ha 9 medlemmer med varamedlemmer.

Medlemmene og varamedlemmene velges av og blant kommunestyrets medlemmer.
Blant medlemmene velger kommunestyret leder og nestleder.

Medlem av formannskapet eller kommunestyrekomiteene kan ikke velges som medlem av bygningsrådet.

2. Bygningsrådets myndighet og ansvarsområde

Bygningsrådet har den del av kommunens myndighet etter plan- og bygningsloven som kommunestyret har tillagt bygningsrådet i delegasjonsvedtak. Kommunestyrets delegasjon av myndighet etter plan- og bygningsloven til formannskapet begrenser bygningsrådets myndighet.

Bygningsrådet kan arrangere høringer om saker de har til behandling, og kan innkalle / invitere hvem de måtte ønske til å møte for utvalget.

I saker hvor bygningsrådet ikke har avgjørelsesmyndighet, avgir bygningsrådet innstilling til kommunestyret.

3. Saksbehandling

Leder for bygningsrådet sørger for innkalling til bygningsrådets møter. Møteinnkalling gjøres kjent for utvalgets medlemmer i samsvar med gjeldende regler for dette.

I enhver sak som legges fram for bygningsrådet skal det være en innstilling fra rådmannen.

Bygningsrådets befaringer i enkeltsaker anses som ledd i den forvaltningsmessige behandlingen av saken.

Det generelle reglementet for folkevalgte organers virksomhet vedtatt av kommunestyret gjelder for bygningsrådets virksomhet.

Rådmannen sørger for sekretærbistand til bygningsrådet.

Rådmannen skal løpende rapportere til bygningsrådet om enkeltsaker rådmannen har avgjort i medhold av plan- og bygningsloven etter delegert fullmakt i samsvar med delegasjonsvedtak.

4. Ikrafttreden

Dette reglementet trer i kraft 1. oktober 2011.

Reglementet kan endres av kommunestyret selv.