Vedtatt av kommunestyret 24.05.2011 - sak 11/50

Erstatter/endrer reglement vedtatt av kommunestyret:
05.10.2004 - sak 80/04

1. Eldrerådet - Valg og sammensetning

Eldrerådet skal ha 6 medlemmer med varamedlemmer. Et flertall av medlemmene skal være alderspensjonister.

Samarbeidsrådet for seniorsentrene har rett til foreslå tre medlemmer med varamedlemmer til eldrerådet.

Kommunestyret velger medlemmene til rådet. Valget gjelder for valgperioden. Representantene foreslått av samarbeidsrådet for seniorsentrene velges for to år av gangen.

Eldrerådet velger selv leder og nestleder. Begge disse skal være alderspensjonister.

2. Eldrerådets ansvarsområde

Eldrerådet er opprettet av kommunestyret i medhold av lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd.

Eldrerådet har ingen beslutningsmyndighet.

Eldrerådet skal være rådgivende organ for kommunen, og skal ha seg forelagt alle saker som gjelder eldres levevilkår.

Eldrerådet kan av eget tiltak ta opp saker som angår eldres levevilkår.
Rådet kan arrangere høringer om saker de har til behandling, og kan innkalle/invitere hvem de måtte ønske til å møte for rådet.

3. Saksbehandling

Rådmannen sørger for innkalling til eldrerådets møter. Møteinnkalling gjøres kjent for rådets medlemmer i samsvar med gjeldende regler for dette.

Saker som gjelder eldres levevilkår skal legges fram for eldrerådet i god tid før besluttende myndighet behandler saken. Protokollen fra rådsmøtet skal følge saksdokumentene til de kommunale organ som tar endelig avgjørelse i saken.

Det generelle reglementet for folkevalgte organers virksomhet vedtatt av kommunestyret gjelder for eldrerådets virksomhet så langt det passer.

Rådmannen sørger for sekretærbistand til eldrerådet.

Rådet har rett til å uttale seg før kommunestyret oppretter sekretariat, vedtar budsjett og gir utfyllende regler for saksbehandling i rådet.

Eldrerådet skal utarbeide årsmelding om sin virksomhet som legges fram for kommunestyret.

4. Ikrafttreden

Dette reglementet trer i kraft 1. oktober 2011.

Reglementet kan endres av kommunestyret selv.

Eldrerådet skal gis anledning til å uttale seg før kommunestyret gjør endringer i reglementet.