Vedtatt av kommunestyret:
24.05.2011 – sak 11/51

Senere endret av kommunestyret:
26.01.2016 - sak 16/11

Erstatter/endrer reglement vedtatt av kommunestyret:
18.09.2007
10.06.2008 – sak 08/51

Kapittel 1 Folkevalgtes rettigheter og plikter

§ 1-1 Hjemmel og definisjon

Folkevalgtes rettigheter og plikter følger av kommuneloven, forvaltningsloven og kommunestyrets egne vedtak.

Med folkevalgt menes "valgt av folket" direkte ved valg, det vil si medlemmer av kommunestyre og formannskap. Uttrykket folkevalgt omfatter også de som er valgt til medlem av kommunalt folkevalgt organ eller som representerer kommunen i eksternt organ etter å ha blitt valgt av kommunestyret eller formannskapet; indirekte ”valgt av folket”.

§ 1-2 Rettigheter

Den folkevalgte har rett til:
a) å få fri fra sitt arbeid i det omfang det er nødvendig på grunn av møteplikt i kommunale organer
b) å få innvilget permisjon fra sitt arbeid i valgperioden for å utføre hel- eller deltids kommunalt verv
c) å søke om fritak fra vervet, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, dersom vedkommende ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet
d) å få vurdert sin habilitet etter forvaltningslovens og kommunelovens bestemmelser
e) å be om fritak fra å delta ved behandlingen av en sak når vektige personlige grunner tilsier dette
f) å få innsyn i saksdokumenter og informasjon om saker som er under behandling
g) å få dekket utgifter og økonomisk tap som følger av vervet
h) å få godtgjøring for arbeidet som folkevalgt

§ 1-3 Plikter

Den folkevalgte har plikt til:
a) å ta imot valg til kommunale organer, med mindre man kan kreve seg fritatt fordi man har tjenestegjort som medlem av vedkommende organ de siste fire år
b) å delta i møter i kommunale organer hvor man er valgt medlem med mindre man har gyldig forfall
c) å si fra i god tid om forhold som gjør, eller kan gjøre vedkommende inhabil
d) å avgi stemme når en sak tas opp til avstemning (kun ved valg og ansettelser er det adgang til å stemme blankt)

Folkevalgte plikter ellers lojalt å overholde de lover, forskrifter og reglementer som gjelder for folkevalgt virksomhet i kommunen.

Folkevalgte plikter å sette seg inn i og gjøre seg kjent med Asker kommunes etiske retningslinjer.

Kapittel 2 Dekking av utgifter og økonomisk tap

§ 2-1 Tap av inntekt

Tap av inntekt dekkes etter følgende regler:
a) tapt arbeidsinntekt attestert av arbeidsgiver skal dekkes, dog slik at beløpet ikke må overstige 0,7 % av B pr møte
b) tapt inntekt som selvstendig næringsdrivende som kan legitimeres i form av ligningsattest eller annen dokumentasjon som kan godkjennes skal dekkes, dog slik at beløpet ikke må overstige 0,7 % av B pr møte
c) ulegitimert tap av inntekt kan dekkes etter søknad med inntil 0,25 % av B pr møte
d) folkevalgte som må forsømme sine ordinære gjøremål for å ivareta kommunalt tillitsverv (studenter, pensjonister, hjemmeværende, frilansere mv) kan dekkes etter søknad med inntil 0,25 % av B pr møte

Beregningsgrunnlaget (B) framgår av § 3-2.

§ 2-2 Utgifter til stedfortreder, refusjon til arbeidsgiver

Hvis deltakelse i møter med pliktig frammøte medfører ekstrautgifter til stedfortreder (barnepass, tilsyn av familiemedlemmer som trenger omsorg mv), kan dette dekkes etter søknad med inntil 0,1 % av B dersom utgiftene kan dokumenteres. Egenerklæring godtas som dokumentasjon.

Frikjøp i form av refusjon til egen arbeidsgiver behandles særskilt etter søknad.

§ 2-3 Vederlag for reiseutlegg

Kjøregodtgjøring og ordinære utgifter i forbindelse med møter i folkevalgte organer som avholdes i kommunen (parkeringsutgifter, reiseutlegg mv), anses dekket av den alminnelige møtegodtgjøringen.

Utover dette dekkes nødvendige utgifter til skyss-, kost- og overnatting for reiser i forbindelse med vervet etter statens regulativ. Dette gjelder ikke møter eller annen aktivitet der man kun representerer eget parti.

§ 2-4 Telefon, internett med mer

Telefonutgifter, utgifter til internett, abonnement på lokalavis, printer, papir, rekvisita til PC mv dekkes av en årlig kompensasjon som utgjør 1 % av B. Slik kompensasjon tilstås alle kommunestyrets medlemmer og et begrenset antall varamedlemmer.

Politisk forhandlingsutvalg avgjør hvor mange varamedlemmer fra hvert parti som skal ha slik kompensasjon.

Kapittel 3 Godtgjøring for arbeid

§ 3-1 Alminnelige bestemmelser om godtgjøring

Den som har et kommunalt tillitsverv har krav på godtgjøring for sitt arbeid med å utføre vervet etter regler som fastsettes av kommunestyret.

Folkevalgte har ikke noe tilsettingsforhold i kommunen. Godtgjøringen er ikke å anse som lønn. Godtgjøring og utbetaling av tapt arbeidsfortjeneste er likevel innberetningspliktig og skattepliktig som inntekt. Det trekkes skatt i samsvar med innhentet skattekort.

Bilgodtgjøring og diett blir rapportert som oppgavepliktig godtgjøring etter gjeldende regler for slike ytelser.

Folkevalgtes godtgjøring gir ikke rett til feriepenger. Folkevalgte som får utbetalt fast godtgjøring pr måned kan selv velge å ikke motta godtgjørelse i juni i året etter valget. Beløpet, med tillegg av endringen i konsumprisindeksen, utbetales i stedet i juni første året i ny valgperiode.

§ 3-2 Beregningsgrunnlaget

All godtgjøring fastsettes i prosent av beregningsgrunnlaget (B).

Beregningsgrunnlaget er 80 % av godtgjøringen som gis til statsråder.

Beregningsgrunnlaget justeres årlig pr 1.5. i forhold til godtgjøringen for statsråder gjeldende fra samme dato.

§ 3-3 Godtgjøring til ordfører og varaordfører

Ordførerens godtgjøring fastsettes til 100 % av B. Godtgjøringen omfatter alt arbeid som tillegges vervet, og det tilstås derfor ikke møtegodtgjøring.

Varaordførers faste godtgjøring fastsettes til 20 % av B.

§ 3-4 Fast godtgjøring

Kommunestyrets faste medlemmer gis en årlig fast godtgjøring på 3 % av B til deltakelse i møter som ikke omfattes av kommunelovens bestemmelser.

Fast godtgjøring for verv utbetales i tillegg etter følgende satser, beregnet i prosent av B:

Satser for godtgjøring
Råd/utvalgLederNestlederMedlem
Formannskapet -   10%
Bygningsrådet 17% 10% 8%
Kontrollutvalget 10% 8% 6%
Kommunestyrekomiteene 10% 3% 1%
Klageutvalget 3%   -
Eldrerådet 3%   -
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 3%   -
Andre styrer, råd og utvalg 0,7%   -

§ 3-5 Godtgjøring per møte

Kommunestyre-/formannskapsoppnevnte medlemmer av styrer, råd og utvalg hvor kommunen oppnevner alle eller noen av organets medlemmer, får møtegodtgjøring for dette av kommunen hvis vervet ikke godtgjøres på annen måte.

Møtegodtgjøringen utgjør pr møte man deltar i 0,15 % av B til alle (leder, medlemmer og varamedlemmer). Dersom faste medlemmer av organet har fast godtgjøring, gis møtende varamedlemmer et tillegg til møtegodtgjøringen pr møte på 25 % i forhold til den møtegodtgjøringen som gjelder for de faste medlemmene.

Det blir ikke gitt godtgjøring til mer enn ett møte, når to eller flere organ som har sammenfallende sammensetning av medlemmer og varamedlemmer har møte etter hverandre samme dag.

Kommunale tjenestemenn som er valgt som medlem av styrer, råd og utvalg gis godtgjøring etter samme regler som gjelder for organets øvrige medlemmer. Tilsvarende gis til ansatte representanter i styrer, råd og utvalg der det er lovbestemt at ansatte skal være representert.

Kommunale tjenestemenn som på grunn av sin stilling er medlem av styrer, råd og utvalg gis ikke godtgjøring. I tvilstilfelle avgjør Politisk forhandlingsutvalg om vedkommende likevel skal gis godtgjøring.

§ 3-6 Fast godtgjøring – avkorting og tillegg

Medlemmer og ledere av styrer, råd og utvalg som mottar fast godtgjøring, får redusert sin godtgjøring med 50 % dersom fraværet strekker seg over 7 måneder i løpet av kalenderåret.

Varamedlemmer som møter i over 50 % av møtene i løpet av kalenderåret ytes halv fast godtgjøring. Varamedlemmer som møter i over 70 % av møtene i løpet av kalenderåret ytes full fast godtgjøring. Varamedlemmene får da samme møtegodtgjøring pr møte som de faste medlemmene.

§ 3-7 Særskilt godtgjøring

Fungerende møteleder i organ hvor leder har forfall får en møtegodtgjøring på 0,3 % av B. Nestleder i bygningsrådet, kontrollutvalget og i kommunestyrekomiteene får ikke slik godtgjøring.

I organ hvor ett av de faste medlemmene fungerer som sekretær, gis det en særskilt sekretærgodtgjøring på 0,02 % av B for hvert møte.

Medlemmer av kommunestyrekomiteene gis en fast godtgjøring på 0,5 % av B for hver sak de er saksordfører for.

§ 3-8 Pensjon

Folkevalgte med samlet fast godtgjøring som utgjør 40 % eller mer av B, har krav på særskilt pensjonsordning basert på godtgjøringen.

Folkevalgte som ikke har krav på særskilt pensjonsordning basert på sin faste godtgjøring, kan søke om å få dekket sine utgifter til opprettholdelse av egen pensjonsordning. Utgiftene må legitimeres, og dekkes med en andel tilsvarende omfanget av den folkevalgtes faste verv.

§ 3-9 Ettergodtgjøring

Folkevalgte med samlet fast godtgjøring som utgjør 40 % eller mer av B som slutter i sine verv, beholder sin faste godtgjøring i inntil tre måneder etter utløpet av valgperioden. Godtgjøringen bortfaller dersom vedkommende trer inn i ordinært arbeid i løpet av disse tre månedene. Krav om ettergodtgjøring må legitimeres. For ettergodtgjøring til ordfører gjelder kommunestyrets vedtak i sak 61/1995.

Kapittel 4 Arbeidsvilkår og opplæring

§ 4-1 Generelle arbeidsvilkår for folkevalgte

Kommunens politiske styringsstruktur legger til grunn at de folkevalgte som hovedregel skal utøve sine verv i fritiden. Antall møter, tidspunkt for møtene, saksmengde, omfanget av dokumenter, tilgang til elektroniske tjenester mv skal så langt som mulig tilpasses dette.

§ 4-2 Opplæring

De folkevalgte skal ha opplæring i kommunens politiske og administrative plan- og styringssystem, kommunale organers sammensetning, myndighet og ansvarsområde, kommunens verdier, god forvaltningsskikk samt øvrige forhold som er viktig for å utøve vervet som folkevalgt.

Det er obligatorisk å delta i opplæringen som gis nyvalgte og gjenvalgte medlemmer av kommunestyret ved starten av hver valgperiode.

Opplæringen administreres av politisk sekretariat.

§ 4-3 PC-ordning for folkevalgte

Kommunestyrets faste medlemmer får ved oppstart av hver kommunestyreperiode utdelt personlig, bærbar PC eller nettbrett som kan brukes til nedlastning av elektroniske dokumenter. Representantene får også dekket utgifter til skriver og til installering av bredbånd, eller andre løsninger dersom bredbånd ikke er tilgjengelig.

Kommunen tilbyr brukerstøtte.

Distribusjon av sakspapirer skjer elektronisk på kommunens nettside innen de generelle frister som gjelder for møteinnkalling til folkevalgte organer.

Folkevalgte som ikke ønsker å bli utstyrt med bærbar PC eller nettbrett, kan be om distribusjon av sakspapirer pr post. Disse må påregne å få sakspapirene i hende senere enn de generelle fristene som gjelder for møteinnkalling til folkevalgte organer.

PC-ordningen for folkevalgte gjøres også gjeldende for et begrenset antall varamedlemmer fra hver folkevalgt gruppe som er representert i kommunestyret. PC-ordningen gjelder videre for medlemmer i styrer, råd og utvalg som oppnevnes av kommunestyret. Politisk forhandlingsutvalg avgjør hvor mange varamedlemmer fra hver gruppe som omfattes av ordningen, videre tvilstilfelle knyttet til organer nevnt i 1. setning.

§ 4-4 Utbetaling av ytelser

Utgiftsdekning og godtgjøring skjer etter følgende regler:
a) Tap av inntekt: Den folkevalgte må selv fremme krav om dette. Kravet må fremmes snarest og innen 3 måneder etter at tap av inntekt er dokumentert. Kravene behandles og utbetales fortløpende.
b) Stedfortreder. Tap av inntekt for selvstendig næringsdrivende: Den folkevalgte må selv fremme krav om dette. Kravet må fremmes snarest og innen 3 måneder etter at grunnlaget for kravet oppstod. Selvstendig næringsdrivende må oppgi organisasjonsnummer for bedriften. Kravene behandles og utbetales fortløpende.
c) Dekking av utgifter: Den folkevalgte må selv fremme krav om dette. Kravet må fremmes snarest og innen 3 måneder etter at kostnadene påløp. Kravene behandles og utbetales fortløpende.
d) Møtegodtgjøring: Godtgjøringen beregnes av sekretariatet for det enkelte organ og utbetales medlemmene av organet 2 ganger i året, i juni og i desember.
e) Fast godtgjøring: Godtgjøringen utbetales hver måned med 1/12 av den faste årlige godtgjøringen. Første utbetaling er for oktober det året valgperioden tar til.

§ 4-5 Bekreftelse av folkevalgt verv

Den som har folkevalgt verv kan få utstedt bekreftelse på hvilket eller hvilke verv dette er, og funksjonstiden for vervet. Bekreftelse utstedes av politisk sekretariat.

Kapittel 5 Tilrettelegging for partipolitisk virksomhet

§ 5-1 Tilskudd til folkevalgte grupper

Kommunestyregruppene med fast representasjon i kommunestyret gis et samlet årlig tilskudd som tilsvarer 1 B. Tilskuddet skal dekke driften av kommunestyregruppene. Tilskuddet fordeles slik at 20 % av beløpet fordeles flatt på alle gruppene som et ikke-differensiert grunntilskudd. Resten av støtten fordeles forholdsmessig etter deres oppslutning ved valget. Støtten utbetales i juni hvert år.

§ 5-2 Godtgjøring til gruppeleder

Gruppeleder for kommunestyregruppe med fast representasjon i kommunestyret gis en årlig fast godtgjøring på 10 % av B. I tillegg gis en godtgjøring på 0,1 % av B pr faste representant gruppen har i kommunestyret.

§ 5-3 Kontorer og møterom

Kommunestyregruppene skal ha tilgang til møterom/lokaler i Rådhuset til sin virksomhet. Lokalene skal være utstyrt med printer, kopimaskin og vanlig kontorrekvisita.

Kapittel 6 Ikrafttreden


Reglementet trer i kraft 1. oktober 2011.

Samtidig oppheves reglement vedtatt av kommunestyret 18.09.2007, senere endret av kommunestyret 10.06.2008. Reglementet kan endres av kommunestyret selv.

Politisk forhandlingsutvalg håndhever reglementet slik det er vedtatt av kommunestyret.