Vedtatt av kommunestyret 24.05.2011 - sak 11/50

1. Folkevalgtes innsynsrett

Kommunestyret har, som overordnet organ for hele den kommunale forvaltningen, rett til innsyn i alle kommunale saksdokumenter med de presiseringer som følger av reglene nedenfor.

Formannskapet, faste utvalg og andre folkevalgte organ har rett til innsyn i saksdokumenter som omfatter de deler av kommunens virksomhet som ligger innenfor organets ansvarsområde. Dessuten kan disse organene kreve innsyn i dokumenter innenfor andre områder når dokumentene er nødvendige for vedkommende organs behandling av en konkret sak.

2. Vedtak om innsyn

Et hvert medlem og varamedlem av folkevalgt organ har rett til innsyn i dokumentene i saker som behandles i vedkommende organ.

Minst tre medlemmer av kommunestyret kan kreve innsyn i alle kommunale saksdokumenter når tidspunktet for rett til innsyn er inntrådt, jf. pkt. 3. Ordføreren har en selvstendig rett til innsyn i alle saksdokumenter på tilsvarende grunnlag.

Formannskapet, faste utvalg og andre folkevalgte organ kan vedta innsyn for sin bruk i andre organers saksdokumenter når minst 1/3 av medlemmene stemmer for det.

3. Tidspunkt for rett til innsyn

Retten til innsyn inntrer når saken er framlagt/utsendt til politisk behandling.

For saker som avgjøres av rådmannen, gjelder retten til innsyn fra det tidspunkt saken er ferdigbehandlet.

4. Særregler for innsyn i taushetsbelagte opplysninger

I utgangspunktet omfatter ikke folkevalgtes rett til innsyn taushetsbelagte opplysninger. Kommunestyret og andre folkevalgte organ kan imidlertid ved flertallsvedtak kreve innsyn i taushetsbelagte opplysninger når det er behov for dette ved behandling av en konkret sak i vedkommende organ, jf. forvaltningsloven § 13 b) nr. 2. og 4.

Folkevalgte plikter å bevare taushet om opplysninger de får innsyn i når disse er underlagt taushetsplikt etter lov. Når en sak behandles for lukkede dører, plikter de folkevalgte å bevare taushet om opplysninger som er underlagt taushetsplikt etter lov.

Medlemmer av folkevalgte organ skal undertegne taushetserklæring når de får innsyn i taushetsbelagte opplysninger.

5. Fremgangsmåte ved krav om innsyn

Henvendelser om innsyn skal rettes til rådmannen. Henvendelsene skal behandles straks.

6. Ikrafttreden

Dette reglementet trer i kraft 1. oktober 2011.

Reglementet kan endres av kommunestyret selv.