Vedtatt av kommunestyret 24.05.2011 - sak 11/50

Erstatter/endrer reglement vedtatt av kommunestyret:
19.06.2002 - sak 02/45
29.01.2003 - sak 03/04
28.10.2003 - sak 03/99
05.10.2004 - sak 04/80
16.06.2009 - sak 09/60

1. Formannskapet - Valg og sammensetning

Formannskapet skal ha 11 medlemmer med varamedlemmer.

Medlemmene og varamedlemmene velges for fire år av og blant kommunestyrets medlemmer. Blant medlemmene velger kommunestyret ordfører og varaordfører. Valgene gjelder for hele valgperioden.

Medlem av kommunestyrekomité eller bygningsrådet kan ikke velges som medlem av formannskapet.

2. Formannskapets myndighet og ansvarsområde

Formannskapet har avgjørelsesmyndighet i alle saker så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak.

Formannskapet har myndighet til å opprette arbeidsutvalg og ad hoc-komiteer. I saker hvor formannskapet ikke har avgjørelsesmyndighet, avgir formannskapet innstilling til kommunestyret.

3. Utvidet myndighet i hastesaker

Formannskapet kan treffe vedtak i saker som skulle vært avgjort av kommunestyret eller annet kommunalt utvalg, når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle kommunestyret eller utvalget til møte, jf. kommuneloven § 13.

Vedtak som fattes i henhold til denne fullmakten refereres for kommunestyret/utvalget i deres neste møte.

4. Partssammensatt utvalg

Formannskapets medlemmer utgjør, sammen med tillitsvalgte, partssammensatt utvalg i henhold til kommuneloven § 25 i samsvar med eget reglement om dette vedtatt av kommunestyret.

5. Valgstyre

Formannskapets medlemmer utgjør kommunens valgstyre i henhold til valgloven § 4-1.

6. Saksbehandling

Ordfører sørger for innkalling til formannskapets møter. Møteinnkalling gjøres kjent for formannskapets medlemmer i samsvar med gjeldende regler for dette.

I enhver sak som legges fram for formannskapet skal det være en innstilling fra rådmannen eller ordfører.

Det generelle reglementet for folkevalgte organers virksomhet vedtatt av kommunestyret gjelder for formannskapets virksomhet. Rådmannen sørger for sekretærbistand til formannskapet.

7. Ikrafttreden

Dette reglementet trer i kraft 1. oktober 2011. Reglementet kan endres av kommunestyret selv.