Vedtatt av formannskapet 29.11.2011 - sak 11/212

Erstatter/endrer reglement vedtatt av formannskapet:
16.3.2010 - sak 10/51

1. Arbeidsutvalg - Valg og sammensetning

I samsvar med kommunestyrets vedtatte reglement for formannskapet, har formannskapet opprettet to arbeidsutvalg.

Arbeidsutvalgene gis følgende betegnelse:

 • Utvalg for plan, samferdsel og næring (PSN)
 • Utvalg for økonomi, eiendom og eierstyring (ØEE)

Medlemmene og varamedlemmene velges av og blant formannskapets medlemmer.

 • PSN skal ha 7 medlemmer, herunder ordfører.
 • ØEE skal ha 5 medlemmer, herunder ordfører.

Ordfører leder arbeidsutvalgene.

2. Utvalg for plan, samferdsel og næring - Myndighet og ansvarsområde

2.1. Utvalget skal uttale seg i plansaker, herunder saker om:

 • kommunal planstrategi, kommuneplaner og kommunedelplaner
 • større reguleringsplaner med generell overordnet betydning
 • større feltutbygginger for bolig
 • senterutbygging og større næringsutbygginger
 • større eller strategisk betydningsfulle eiendommer som har betydning for gjennomføring av kommuneplanen.

2.2. Utvalget skal uttale seg i samferdselssaker, herunder saker om

 • lokale, regionale og nasjonale samferdselsmessige forhold og utfordringer innenfor samferdsel/transport med betydning for Asker som lokalsamfunn
 • behovet for samhandling med nærliggende kommuner om disse utfordringene
 • opprettelse av ad hoc-utvalg

2.3. Utvalget skal uttale seg i næringssaker, herunder saker om

 • kommunens næringspolitikk, herunder prosjekter og tiltak
 • næringsutvikling og forhold som har betydning for næringslivets utviklingsmuligheter

For øvrig avgir utvalget uttalelse i saker etter nærmere bestemmelser gitt av formannskapet.
PSN har ikke selvstendig beslutningsmyndighet.

PSN avgir innstilling til formannskapet i saker som er tillagt utvalgets ansvarsområde.

3. Utvalg for økonomi, eiendom og eierstyring - Myndighet ansvarsområde

3.1. Utvalget skal uttale seg i økonomisaker, herunder saker om

 • økonomiplaner/handlingsprogram
 • kommunens årsbudsjett og alle vesentlige endringer i dette

3.2. Utvalget skal uttale seg i eiendomssaker, herunder saker om

 • større investeringsprosjekter
 • strategisk kjøp, salg, innleie og utleie av fast eiendom
 • planer for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunale eiendommer

3.3. Utvalget skal uttale seg i eierstyringssaker, herunder saker om

 • kommunens eierinteresser i selskaper/foretak
 • eierstrategier for kommunalt eide selskaper/foretak
 • valg av styremedlemmer i kommunalt eide selskaper/foretak
 • innhold og gjennomføring av kommunestyrets årlige eierdag

For øvrig avgir utvalget uttalelse i saker etter nærmere bestemmelser gitt av formannskapet.

ØEE har ikke selvstendig beslutningsmyndighet.
ØEE avgir innstilling til formannskapet i saker som er tillagt utvalgets ansvarsområde.

4. Saksbehandling

Ordfører sørger for innkalling til arbeidsutvalgenes møter. Møteinnkalling gjøres kjent for utvalgets medlemmer i samsvar med gjeldende regler for dette.

I enhver sak som legges fram for arbeidsutvalgene skal det være en innstilling fra rådmannen eller ordfører.

Det generelle reglementet for folkevalgte organers virksomhet vedtatt av kommunestyret gjelder for arbeidsutvalgenes virksomhet.

Rådmannen sørger for sekretærbistand til arbeidsutvalgene.

5. Ikrafttreden

Dette reglementet trer i kraft 29. november 2011.

Reglementet kan endres av formannskapet.