Vedtatt av kommunestyret 24.05.2011 - sak 11/50

1. Formål og virkeområde

Reglene om inhabilitet i forvaltningsloven §§ 6 - 10 og kommuneloven § 40 har som formål å sikre at det ikke tas utenforliggende eller usaklige hensyn i saksforberedelse og avgjørelse i saker som er til behandling i kommunale organer.

Reglene om inhabilitet skal ivaretas når folkevalgte organer behandler saker.

2. Plikt til å melde fra om inhabilitet

Medlem eller innkalt varamedlem skal i god tid før møtet melde fra til møteleder om forhold som gjør eller kan gjøre at man er inhabil i en sak som foreligger til behandling på møtet.

Dersom møteleder kommer til at det er grunn til å anta at medlemmet vil måtte fratre som inhabil, varsles politisk sekretariat om dette, slik at varamedlem kan innkalles.

3. Behandling av spørsmål om inhabilitet

Når møteleder i møte har redegjort for hvilken sak som skal behandles, skal det redegjøres for innkomne inhabilitetshenvendelser.

Ved behandlingen av spørsmålet om inhabilitet skal den det gjelder gis anledning til å uttale seg om spørsmålet. Deretter må vedkommende fratre. I åpent møte er det tilstrekkelig å ta plass blant tilhørerne. I lukket møte må vedkommende forlate møtet.

Organet tar deretter stilling til spørsmålet. Møtende varamedlem skal delta ved avgjørelsen.

Er det åpenbart at den det gjelder ikke er inhabil, er det ikke nødvendig å legge spørsmålet fram for organet. Er spørsmålet tvilsomt, eller det er sikkert at vedkommende må fratre på grunn av inhabilitet, skal organet behandle og avgjøre spørsmålet.

Behandlingen av spørsmål om inhabilitet skal protokollføres.

4. Behandling av spørsmål om inhabilitet til flere

Ved behandling av spørsmål om inhabilitet til flere i samme sak, må de alle fratre. Ingen av dem kan delta i behandlingen av spørsmål om inhabilitet for de andre.

Reises det i samme sak spørsmål om inhabilitet for så mange medlemmer eller møtende varamedlemmer at organet ikke vil være vedtaksført, skal alle delta i behandlingen og avgjørelsen av spørsmålene om inhabilitet.

5. Ikrafttreden

Dette reglementet trer i kraft 1. oktober 2011.

Reglementet kan endres av kommunestyret selv.