Vedtatt av kommunestyret 24.05.2011 – sak 11/50

Senere endret av kommunestyret 10.11.2015 – sak 15/117

Erstatter/endrer reglement vedtatt av kommunestyret:
28.10.2003 – sak 03/99
03.02.2004 – sak 04/01
12.06.2007 – sak 07/52
16.02.2010 – sak 10/07

1. Klageutvalget - valg og sammensetning

Klageutvalget skal ha 5 medlemmer med varamedlemmer. Kommunestyret velger medlemmene til utvalget, og blant dem leder og nestleder.

2. Klageutvalgets myndighet og ansvarsområde

Klageutvalget er kommunens særskilte klagenemd i henhold til forvaltningsloven § 28 2. ledd 1. setning. Klageutvalget behandler og avgjør klagesaker hvor det er truffet enkeltvedtak av kommunalt forvaltningsorgan hvis ikke:

særlov fastsetter annen klageinstans,
kommunestyret har lagt avgjørelsesmyndighet til annen særskilt klageinstans, eller
departementet er klageinstans etter forvaltningsloven § 28 2. ledd siste setning.

3. Saksbehandling

Bestemmelsene i kommunelovens kap 6 og kapitlene IV – VI i forvaltningsloven gjelder for saksbehandlingen i klageutvalget.

Leder for klageutvalget sørger for innkalling til klageutvalgets møter. Møteinnkalling gjøres kjent for klageutvalgets medlemmer i samsvar med gjeldende regler for dette.

I enhver sak som legges fram for klageutvalget skal det være en innstilling fra rådmannen. Dersom rådmannen anses inhabil etter kommunelovens § 40 3. ledd pkt c), skal ordfører tilrettelegge saken for klageutvalget. Dersom også ordfører anses inhabil, skal tilretteleggelse av saken for klageutvalget foretas av den klageutvalget bemyndiger, og innstilling til vedtak fremmes av utvalgets leder.

Det generelle reglementet for folkevalgte organers virksomhet vedtatt av kommunestyret gjelder for klageutvalgets virksomhet.

Rådmannen sørger for sekretærbistand til klageutvalget.

Klageutvalget skal legge fram årlige rapporter om sin virksomhet for formannskapet.

4. Ikrafttreden

Dette reglementet trer i kraft 1. oktober 2011.

Reglementet kan endres av kommunestyret selv.