Vedtatt av kommunestyret 24.05.2011 - sak  50/11
Senere endret av kommunestyret 10.04.2012 - sak 30/12

Erstatter/endrer reglement vedtatt av kommunestyret:
19.06.2002 - sak 45/02
04.09.2002 - sak 60/02
23.09.2003 - sak 71/03
28.10.2003 - sak 99/03
24.10.2006 - sak 81/06
12.12.2006 - sak 94/06
13.03.2007 - sak 20/07

1. Komiteene - Valg og sammensetning

Kommunestyret  har opprettet tre kommunestyrekomiteer.
Hver komité skal ha 9 medlemmer med varamedlemmer.

Komiteene gis følgende betegnelse:

  • Komité for oppvekst
  • Komité for helse og omsorg
  • Komité for teknikk, kultur og fritid

Medlemmene og varamedlemmene velges av og blant kommunestyrets medlemmer.
Blant medlemmene velger kommunestyret leder og nestleder.

Medlem av formannskapet eller bygningsrådet  kan ikke velges som medlem av komiteene.

2. Komiteenes myndighet og ansvarsområde

Kommunestyrekomiteene har ikke selvstendig beslutningsmyndighet.

Komiteene kan ta saker opp til diskusjon og behandling på eget initiativ, eller på initiativ fra kommunestyret, formannskapet eller rådmannen. Komiteene skal legge hovedvekt på langsiktig styring og utforming av mål og strategier  for kommunen som lokalsamfunn gjennom aktivt og reelt politisk engasjement. Komiteene kan arrangere høringer og debatter om saker de har til behandling, og kan innkalle/invitere hvem de måtte ønske til å møte for komiteen.

Hver av komiteene avgir innstilling til kommunestyret i saker som er tillagt komiteens ansvarsområde.

3. Saksbehandling

I saker der komiteen skal avgi innstilling  til kommunestyret, skal det som hovedregel oppnevnes en saksordfører av og blant komiteens medlemmer. Funksjonen som saksordfører skal gå på omgang i komiteen. Saksordfører følger saken til den er behandlet av kommunestyret i samsvar med gjeldene regler for dette.

Komiteens leder sørger for innkalling til komiteens møter. Møteinnkalling gjøres kjent for komiteens medlemmer i samsvar med gjeldende regler for dette.

I enhver sak som legges fram for komiteene skal det være en innstilling fra saksordfører, eller fra rådmannen hvis saksordfører ikke er oppnevnt.

Rådmannen har ansvaret for at alle saker som legges fram for kommunestyrekomiteene er forsvarlig utredet, jf. kommunelovens § 23 nr 2 1. setning. Rådmannens utredning skal peke på ulike alternative løsninger og konsekvensene av disse.

Komiteen kan beslutte å utsette behandlingen av en sak og sende den tilbake til rådmannen hvis den mener saken ikke er tilstrekkelig utredet fra rådmannens side.

Det generelle reglementet for folkevalgte organers virksomhet vedtatt av kommunestyret gjelder for kommunestyrekomiteenes virksomhet.

Rådmannen sørger for sekretærbistand  til komiteene.

4. Ikrafttreden

Dette reglementet trer i kraft 1. oktober 2011.

Reglementet kan endres av kommunestyret selv.