Vedtatt av kommunestyret 24.05.2011 - sak 11/50

Erstatter/endrer reglement vedtatt av kommunestyret:
19.06.2002 - sak 02/45
05.10.2004 - sak 04/80

1. Kommunestyret - Valg og sammensetting

Kommunestyret skal ha 47 medlemmer med varamedlemmer.

Kommunestyret velges for fire år av kommunens stemmeberettigede innbyggere.

2. Kommunestyrets myndighet og ansvarsområde

Kommunestyret er det øverste besluttende organ i kommunen. Det treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak.

Kommunestyret vedtar selv:

  • Kommunal planstrategi, kommuneplaner og reguleringsplaner
  • Økonomiplaner/handlingsprogram
  • Kommunens årsbudsjett og alle vesentlige endringer i dette
  • Kommunens årsregnskap og årsberetning
  • Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon
  • Skatte- og avgiftsvedtak
  • Kommunale forskrifter og vedtekter
  • Politisk organisering og styring

Kommunestyret har det øverste tilsyn med den kommunale forvaltningen og kan forlange enhver sak lagt frem for seg til orientering eller avgjørelse.

Kommunestyret kan omgjøre vedtak truffet av andre folkevalgte organer eller administrasjonen i samme utstrekning som disse selv kunne ha omgjort vedtaket.

3. Saksbehandling

Ordfører sørger for innkalling til kommunestyrets møter. Møteinnkalling gjøres kjent for kommunestyrets medlemmer i samsvar med gjeldende regler for dette.

I enhver sak som legges fram for kommunestyret skal det være en innstilling fra en kommunestyrekomité, formannskapet eller utvalg opprettet av kommunestyret. Eventuelle dissenser skal framgå.

Bygningsrådet innstiller til kommunestyret i saker etter plan- og bygningsloven, i samsvar med gjeldende delegasjonsreglement.

Kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret, jf. kommunelovens § 77 nr 6.
Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret ved valg av revisor, framleggelse av kommunens regnskap og framleggelse av budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets leder og nestleder har møte- og talerett i kommunestyret når utvalgets saker behandles.

Innbyggerne i kommunen kan fremme forslag som gjelder kommunens virksomhet. Kommunestyret har plikt til å ta stilling til forslaget dersom minst 300 innbyggere i kommunen står bak forslaget, jf. kommuneloven § 39 a.

Det generelle reglementet for folkevalgte organers virksomhet vedtatt av kommunestyret gjelder for kommunestyrets virksomhet.

Rådmannen sørger for sekretærbistand til kommunestyret.

4. Ikrafttreden

Dette reglementet trer i kraft 1. oktober 2011. Reglementet kan endres av kommunestyret selv.