Vedtatt av kommunestyret 24.05.2011 - sak 11/50
Senere endret av kommunestyret 11.10.2011 - sak 11/95 og 19.11.2013 - sak 13/87

Erstatter/endrer reglement vedtatt av kommunestyret:
04.11.1998 - sak 91/98
28.10.2003 - sak 99/03
25.11.2008 - sak 08/85

1. Kontrollutvalget - Valg og sammensetning

Kontrollutvalget skal ha 5 medlemmer med varamedlemmer.

Kommunestyret velger medlemmene til utvalget, og blant dem leder og nestleder. Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets medlemmer.

Utelukket fra valg til kontrollutvalget er ordfører og varaordfører, medlem og varamedlem av formannskapet, klageutvalget og bygningsrådet samt ansatte i kommunen.

2. Kontrollutvalgets myndighet og ansvarsområde

Kontrollutvalget forestår det løpende tilsynet med den kommunale forvaltningen på kommunestyrets vegne i samsvar med reglene om dette gitt i kommuneloven, jf. kommuneloven § 77 og forskrifter av 15. juni 2004 om kontrollutvalg.

Kontrollutvalget rapporterer resultatene av sitt arbeid til kommunestyret. Før en sak rapporteres til kommunestyret skal den være forelagt rådmannen til uttalelse.

2.1. Årsregnskap

Kontrollutvalget skal påse at kommunens årsregnskap blir revidert på en betryggende måte.

2.2. Forvaltningsrevisjon

Kontrollutvalget har myndighet å til gjøre endringer i den plan for forvaltningsrevisjon kommunestyret har vedtatt for planperioden.

Med utgangspunkt i planen for gjennomføring av forvaltningsrevisjon, skal kontrollutvalget avgi rapport til kommunestyret om hvilke forvaltningsrevisjoner som er gjennomført og om resultatene av disse.

2.3. Selskapskontroll

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m.

Med utgangspunkt i planen for gjennomføring av selskapskontroll skal kontrollutvalget avgi rapport til kommunestyret om hvilke kontroller som er gjennomført og om resultatene av disse.

2.4. Budsjett for kontroll og tilsyn

Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen.

3.  Saksbehandling

Kontrollutvalgets leder sørger for innkalling til kontrollutvalgets møter. Møteinnkalling gjøres kjent for utvalgets medlemmer i samsvar med gjeldende regler for dette.

Ordfører har møte- og talerett i utvalget.

Kommunens revisor skal rapportere resultatene av sin revisjon og kontroll til kontrollutvalget. Kommunens revisor har møte- og talerett i kontrollutvalgets møter og kan forlange sine uttalelser på møtet protokollert.

Det generelle reglementet for folkevalgte organers virksomhet vedtatt av kommunestyret gjelder for kontrollutvalgets virksomhet så langt ikke annet følger av lov eller forskrift.
Kommunestyret sørger for sekretærbistand til kontrollutvalget. Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt. Sekretariatsfunksjonen kan ikke legges til rådmannen eller revisor.

Kontrollutvalget skal legge fram årlige rapporter om sin virksomhet for kommunestyret.

4. Ikrafttreden

Dette reglementet trer i kraft 1. oktober 2011.

Reglementet kan endres av kommunestyret selv.