Vedtatt av kommunestyret 24.5.2011 - sak 11/51

Erstatter/endrer reglement vedtatt av kommunestyret:
22.05.2007 - sak 07/36

1. Hvem reglementet gjelder for

Reglementet gjelder medlemmer og varamedlemmer av kommunestyret og medlemmer og varamedlemmer av folkevalgte organ oppnevnt av kommunestyret.

Reglementet gjelder også rådmannen og andre administrative ledere og ansatte med innstillingsrett eller avgjørelsesrett i enkeltsaker.

2. Innhold i registeret

2.1. Styreverv i offentlig/privat eide selskaper/datterselskaper
2.2. Styreverv i interesseorganisasjoner eller organisasjon som mottar økonomisk støtte fra kommunen
2.3. Lønnet arbeid/konsulentoppdrag som kommer i tillegg til vervet som folkevalgt/ansatt i kommunen
2.4. Næringsinteresser, fast eiendom og større aksjeposter/eierandel o.a.

3. Føring og vedlikehold av opplysninger i registeret

3.1. Registreringen skal foretas senest innen én måned etter at kommunestyret har konstituert seg. Ansatte registreres senest én måned etter at samtykke er gitt.
3.2. Registreringen skal foretas av den/de personer som kommunen utpeker som kontaktperson overfor KS
3.3. Registeret ajourføres to ganger pr kalenderår i henhold til rutiner fra KS
3.4. Registrerte opplysninger er basert på samtykke fra den enkelte og er offentlig tilgjengelig gjennom www.styrevervregisteret.no
3.5. Den enkelte registrerte kan på et hvert tidspunkt velge å slette sine opplysninger i registeret. Opplysninger om en registrert person vil automatisk bli slettet etter fire år, med mindre det er registrert ajourføring av personens opplysninger.

4. Ikrafttreden

Dette reglementet trer i kraft 1. oktober 2011.

Reglementet kan endres av kommunestyret selv.