Vedtatt av kommunestyret 08.11.2011 - sak 11/108

Erstatter/endrer reglement vedtatt av kommunestyret:
13.03.2002 - sak 10/02
04.09.2004 - sak 59/02
05.10.2004 - sak 80/04
16.06.2009 - sak 60/09

1. Partssammensatt utvalg - Valg og sammensetning

Partssammensatt utvalg (PSU) er opprettet av Kommunestyret i medhold av kommuneloven § 25, jf. Hovedavtalen del B § 4.

Partssammensatt utvalg skal ha 15 medlemmer med varamedlemmer.

Formannskapets 11 medlemmer skal være medlemmer av utvalget. Valget gjelder for hele valgperioden. Ordfører leder utvalget. Varaordfører er nestleder.

De ansatte skal ha 4 medlemmer med varamedlemmer i utvalget. De ansattes medlemmer utpekes av og blant de ansattes organisasjoner i henhold til hovedavtalens bestemmelser for to år av gangen.

2. Partssammensatt utvalgs myndighet og ansvarsområde

Partssammensatt utvalg skal behandle saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte, jf. kommuneloven § 25 og hovedavtalen del B § 4.

Utvalget skal foreslå og behandle overordnede retningslinjer for kommunens personalpolitikk, herunder tiltak for likestilling og inkluderende arbeidsliv. Utvalget skal drøfte kvalitets-, fornyings- og utviklingstiltak, oppfølging og implementering av nasjonalt vedtatte reformer, resultater fra KS sine kontakter med statlige myndigheter samt oppfølging av saker fra sentralt kontaktmøte, jf. Hovedavtalen del B § 4.

Utvalget skal dessuten:

  • behandle reglementer innenfor personalområdet
  • behandle enkeltsaker av prinsipiell karakter

Utvalget har rett til å drøfte:

  • endringer i kommunens administrative hovedstruktur
  • vedtektsendringer vedrørende kommunens personalforsikringer
  • saker av prinsipiell betydning knyttet til arbeidsmiljø, omstillingsprosesser og konkurranseutsetting
  • budsjett og handlingsprogram sett i et medarbeiderperspektiv

3. Saksbehandling

Leder for utvalget sørger for innkalling til utvalgets møter. Møteinnkalling gjøres kjent for utvalgets medlemmer i samsvar med gjeldende regler for dette. I enhver sak som legges fram for utvalget skal det være en innstilling fra rådmannen.

Det generelle reglementet for folkevalgte organers virksomhet, vedtatt av kommunestyret, gjelder for utvalgets virksomhet.

Rådmannen sørger for sekretærbistand til utvalget.

4. Ikrafttreden

Dette reglementet trer i kraft 8. november 2011.

Reglementet kan endres av kommunestyret selv.