Vedtatt av formannskapet 29.11.2011 - sak 11/212

Erstatter/endrer reglement vedtatt av formannskapet:
16.06.2009 - sak 09/60

1. Politisk forhandlingsutvalg - valg og sammensetning

I samsvar med kommunestyrets vedtatte reglement for formannskapet, har formannskapet opprettet politisk forhandlingsutvalg som eget arbeidsutvalg.

Politisk forhandlingsutvalg (PFU) skal ha tre medlemmer; ordfører, varaordfører og leder av det største opposisjonspartiet.

Ordfører leder utvalget.

2. Utvalgets myndighet og ansvarsområde

2.1. Folkevalgtes arbeidsvilkår

PFU håndhever reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår slik det er vedtatt av kommunestyret. PFU fremmer forslag til kommunestyret om endring/justering av reglementet.

2.2. Rådmannens lønns- og arbeidsvilkår

PFU utarbeider forslag til lederavtale med rådmannen. Lederavtalen forelegges formannskapet til avgjørelse. PFU fastsetter/endrer rådmannens lønns- og arbeidsvilkår basert på en vurdering av rådmannens oppfyllelse av lederavtalen.

For øvrig avgir utvalget uttalelse i saker etter nærmere bestemmelser gitt av kommunestyret eller formannskapet.

PFU har ikke selvstendig beslutningsmyndighet utover det som framgår her.
PFU avgir innstilling til formannskapet i saker som er tillagt utvalgets ansvarsområde.

3. Saksbehandling

Ordfører sørger for innkalling til utvalgets møter. Møteinnkalling gjøres kjent for utvalgets medlemmer i samsvar med gjeldende regler for dette.

I enhver sak som legges fram for politisk forhandlingsutvalg skal det være en innstilling fra ordfører.

Det generelle reglementet for folkevalgte organers virksomhet vedtatt av kommunestyret gjelder for utvalgets virksomhet.

Rådmannen sørger for sekretærbistand til utvalget.

4. Ikrafttreden

Dette reglementet trer i kraft 29. november 2011.

Reglementet kan endres av formannskapet.