Vedtatt av kommunestyret 24.05.2011 - sak 11/50

Senere endret av kommunestyret 11.10.2011 sak 11/95

Erstatter/endrer reglement vedtatt av kommunestyret:
12.12.2002 - sak 01/105
04.09.2002 - sak 02/59
28.10.2003 - sak 03/99

1. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Valg og sammensetning

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (rådet) skal ha 9 medlemmer med varamedlemmer. Hovedgruppene rullestolbrukere, hørselshemmede, synshemmede, utviklingshemmede og skjult funksjonshemming skal være representert med faste medlemmer.

Følgende organisasjoner har hver rett til å foreslå 1 medlem med personlig varamedlem:

  • Norges Handikapforbund
  • Norges Blindeforbund
  • Norsk Forbund for utviklingshemmede
  • Hørselshemmedes Landsforbund

Øvrige organisasjoner tilsluttet Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon har rett til å foreslå 2 medlemmer med personlige varamedlemmer.

Kommunestyret velger medlemmene til rådet, og blant dem leder og nestleder. Valget gjelder for valgperioden.

2. Rådets ansvarsområder

Rådet er opprettet av kommunestyret i medhold av "Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne med mer".

Rådet har ingen beslutningsmyndighet.

Rådet skal være rådgivende organ for kommunen, og skal ha seg forelagt saker som er særlig viktig for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette gjelder blant annet tilgjengelighet, arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne og tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Rådet kan av eget tiltak ta opp saker som angår mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådet kan arrangere høringer om saker de har til behandling, og kan innkalle/invitere hvem de måtte ønske til å møte for rådet.

3. Saksbehandling

Rådmannen sørger for innkalling til rådets møter. Møteinnkalling gjøres kjent for rådets medlemmer i samsvar med gjeldende regler for dette.

Saker som gjelder mennesker med nedsatt funksjonsevne skal legges fram for rådet i god tid før besluttende myndighet behandler saken. Protokollen fra rådsmøtet skal følge saksdokumentene til de kommunale organ som tar endelig avgjørelse i saken.

Det generelle reglementet for folkevalgte organers virksomhet vedtatt av kommunestyret gjelder for rådets virksomhet så langt det passer.

Rådmannen sørger for sekretærbistand til rådet.

Rådet har rett til å uttale seg før kommunestyret oppretter sekretariat, vedtar budsjett og gir utfyllende regler for saksbehandling i rådet.

Rådet skal utarbeide årsmelding om sin virksomhet som legges fram for kommunestyret.

4. Ikrafttreden

Dette reglementet trer i kraft 1. oktober 2011.

Reglementet kan endres av kommunestyret selv.

Rådet skal gis anledning til å uttale seg før kommunestyret gjør endringer i reglementet.