Vedtatt av kommunestyret 11.10.2011 - sak 11/95

1. Formål

Asker kommune har vedtatt en politisk struktur med kommunestyrekomiteer. Hensikten med komitémodellen er et klarere skille mellom politikk og administrasjon, og gir mulighet for sterkere politisk styring ved at innstillingsmyndighet flyttes fra rådmann til politiske komitéer. Saksordførerordningen inngår i komitémodellen.

Saksordførerordningen innebærer at komiteen velger en saksordfører til å følge opp en sak gjennom saksforberedelsen og til den er endelig behandlet av kommunestyret. Saksordfører skal ha mulighet til å sette seg godt inn i saken, for dermed å kunne gi komité og kommunestyre godt grunnlag for å behandle saken.

Ordningen skal bidra til:

  • å styrke den politiske innsikten i saker som skal behandles av kommunestyret
  • å styrke mulighetene for politiske innspill i saksforberedelsen
  • å styrke den politiske beslutningsprosessen

Komitémodellen og saksordførerordningen endrer ikke på det ansvaret og de pliktene rådmannen har til å sørge for at alle saker som legges fram for politisk behandling er forsvarlig utredet, jf. kommuneloven § 23 nr. 2 1. punktum.

2. Oppnevning

I saker der en kommunestyrekomité skal avgi innstilling til kommunestyret, skal det som hovedregel oppnevnes en saksordfører av og blant komitéens medlemmer. (Jf. Reglement for kommunestyrekomiteene pkt 3 om saksbehandling, vedtatt av kommunestyret 24.5.2011)

I saker der det er aktuelt å oppnevne saksordfører, utarbeider rådmannen et notat med oversikt over sakskomplekset og rådmannens forslag til forutsetninger for den administrative utredningen som skal gjennomføres. Slikt notat skal også utarbeides der komitéen selv initierer at saksordfører skal oppnevnes i en sak.

Saksordfører oppnevnes etter at rådmannens notat er behandlet av komitéen. Komitéleder fremmer forslag til hvem som skal oppnevnes som saksordfører.

I saker der det ikke blir oppnevnt saksordfører, utreder rådmannen saken og fremmer selv forslag til innstilling.

3. Saksbehandling og arbeidsmåte

Saksordfører har ansvar for å legge til rette for en best mulig politisk beslutningsprosess forut for sakens behandling i komité og kommunestyre, og skal sørge for nødvendige politiske avklaringer og forhandlinger i komitéen underveis i prosessen.

Rådmannen har ansvar og styringsrett i utredningsfasen av saken. Rådmannen skal utrede ulike alternative løsninger og konsekvensene av disse, med utgangspunkt i de forutsetninger som er vedtatt av komitéen for den administrative utredningen.

Rådmannen skal sørge for at saksordfører får relevante opplysninger og blir holdt orientert i sakens utredningsfase, slik at saksordfører kan bidra til at saken blir godt opplyst og tilrettelagt for politisk behandling. Saksordfører kan anmode om særskilte utredninger eller analyser om saksfeltet, og kan i den forbindelse formidle til rådmannen både egne og andre komitémedlemmers innspill.

Saksordfører har ansvar for å legge saken fram for komiteen.

Dersom det er behov for raske avklaringer mellom rådmann og saksordfører i utredningsfasen, og saksordfører ikke kan nås, kan det eventuelt tas opp med komitéleder. Saksordfører orienteres så raskt som mulig i etterkant.

På grunnlag av ferdig saksframlegg i saken, utarbeider saksordfører forslag til komiteens innstilling til kommunestyret. Saksordfører skal, på vegne av komitéen, presentere saken for kommunestyret. (Jf. Reglement for folkevalgte organers virksomhet § 3–5 om ordskiftet i kommunestyret, vedtatt av kommunestyret 24.5.2011.) Dersom saksordfører ikke er tilstede ved behandlingen i kommunestyret, er det komitéleder som legger fram saken på vegne av komiteen.

4. Godtgjøring

Saksordfører skal sikres nødvendig tid til og kompensasjon for arbeidet som saksordfører. Godtgjøringen vedtas av kommunestyret. (Jf. Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår § 3–7 om særskilt godtgjøring, vedtatt av kommunestyret 24.5.2011)

5. Ikrafttreden

Dette reglementet trer i kraft 11. oktober 2011.

Reglementet kan endres av kommunestyret selv.