Vestregionen

Vestregionen består av kommunene Asker og Bærum, Jevnaker i Oppland, Hole, Ringerike, Øvre og Nedre Eiker, Lier, Drammen, Røyken og Hurum i Buskerud, samt Svelvik og Sande i Vestfold, i tillegg til Akershus og Buskerud fylkeskommuner.

Disse kommunene representerer samlet en betydelig næringskraft som del av Osloregionen. Her er store muligheter til å videreutvikle egne kommuner og sammen utnytte det næringspotensialet som finnes i Osloregionen.

Vestregionen ledes av en politisk styringsgruppe bestående av regionens 13 ordførere og 2 fylkesordførere. Vestregionens lederstruktur bygger på at politisk leder og nestleder har lederskapet i to årlige perioder.

I tillegg til den politiske styringen har Vestregionen en parallell "rådmannsledelse" gjennom rådmannsgruppen. Modellen innebærer at rådmannen i den kommune med den politiske ledelsen også leder rådmannsgruppen.

Les mer på Vestregionen sine hjemmesider.

Osloregionen

Samarbeidsalliansen Osloregionen ble stiftet 17. desember 2004. Alliansen består av 55 kommuner og tre fylkeskommuner; Oslo kommune, fylkene Akershus og Østfold med samtlige kommuner, samt kommuner i Buskerud, Vestfold og Oppland. Asker er en del av Osloregionen.

Samarbeidsalliansen Osloregionen har som målsetting å styrke regionen som en konkurransedyktig og bærekraftig i Europa. Samarbeidet svarer på en situasjon hvor Osloregionen møter utfordringer fra nasjonale sentraliseringstendenser, samt konkurranse fra voksende europeiske storbyregioner.

Les mer på Osloregionen sine hjemmesider.

Oslofjordens Friluftsråd

Oslofjordens Friluftsråd er et frivillig samarbeidsorgan for kommuner og fylkeskommuner samt foreninger og organisasjoner, for forvaltning av friluftsressurser, fremme av friluftslivet og vern av natur ved Oslofjorden.

Asker kommune har tre politiske representanter i rådet som er valgt av Kommunestyret. For inneværende periode er det disse som er kommunens representanter.:

  • Per Anders Owren (H)
  • Ole Jacob Johansen (FrP)
  • Frode Lerstein

Oslofjorden Friluftsråd sine hjemmesider