Spørsmål fra Janne Grøttumsbråten (SV) om økonomiske konsekvenser av koronaepedemien

Spørsmål fra Janne Grøttumsbråten (SV):

  • Hvor mye lavere beregnes kommunens skatteinngang å bli som følge av koronakrisen?
  • Hvor mye påvirkes andre inntekter som følge av krisen?
  • Hvilke direkte merutgifter beregner kommunen å ha som følge av pandemien?
  • Er det varslet eller diskutert nedbemanning eller innskrenkning av driften i kommunen som følge av pandemiens virkning på kommuneøkonomien?

Svar fra ordfører Lene Conradi:

Kommunedirektøren har varslet om at det arbeides med dette både internt i kommunen og i samarbeid med KS. Formålet er å få oversikt over de økonomiske konsekvensene av koronakrisen og ekstraordinære merutgifter og tapte inntekter.

Dette vil det ta lang tid å få en endelig oversikt over, fordi konsekvensene både er av kortsiktig art, og vil påvirke kommuneneøkonomien og lokalsamfunnet i flere år.

Kommunedirektøren har vurdert konsekvensen av regjeringens krisepakker og revidert nasjonalbudsjett som lite tilfredsstillende med tanke på å dekke årets økonomiske tap. I sin redegjørelse omkring RNB uttalte Kommunedirektøren at situasjonen er alvorlig og at vi så langt vil ha et netto tap på ca. 210 millioner kroner i 2020.

De økonomiske konsekvensene av koronasituasjonen vil komme til politisk behandling på følgende måte fremover:

- Tertialrapport I i juni
- Sak om rammer for handlingsprogram 2021/24 i juni
- Kommunedirektørens forslag til handlingsprogram 2021/24
- Tertialrapport II i november

I disse dokumentene vil dine spørsmål bli vurdert med tanke på kommunens økonomiske situasjon og behov for omstilling av de kommunale velferdstjenestene.