Spørsmål fra Bård Kjetil Dahl (R) om koronastøtte til bedrifter

Spørsmål fra Bård Kjetil Dahl (R)

Den 18.12.20 vedtok formannskapet 5 millioner kroner til støtte for bedrifter i forbindelse med pandemien. Den 5. januar fikk 15 av de 41 bedriftene som søkte om midlene støtte. Tidligere er det også gitt støtte til utvalgte bedrifter.

Spørsmålet er hvilke kriterier som ligger til grunn for tildeling av midler, og hvem er det som avgjør hvem som får og hvem som ikke får?

Svar fra ordfører Lene Conradi

Jeg videreformidler følgende svar fra administrasjonen:

Vi snakker om tre ordninger som Aker kommune iverksetter ifm. koronarestriksjoner for å avhjelpe situasjonen lokalt:

 1. Formannskapet fattet vedtak 14. april i 2020. om gjennomføring av Askerpakke 1. Askerpakke 1 var delt i to deler. Del 1 var knyttet til gjennomføring og forsering av vedtatte bevilgninger i 2020 innen bygg og anlegg. Denne delen hadde en ramme på 56 mill. kr. Del 2 hadde varierte næringstiltak med en ramme på 9 mill. kr. Disse er i all hovedsak implementert i 2020, ref også orienteringen til formannskapet i desember 2020 om fordelingen av disse midlene.
 2. Kommunale næringsfond Viken, 1,4 mill. kr. Disse midlene ble utlyst november 2020 og tildelt desember 2020.
 3. Tiltak rettet mot lokalt næringsliv – Askerpakke 2, fremmes i sak til FSK 26. jan 2021. Denne saken bygger på vedtak i FSK 18. desember som Dahl henviser til.


Spørsmålet fra Dahl omhandler altså ordning 2 som er midler til kommunale næringsfond som Viken fylkeskommune ble tildelt fra staten høsten 2020. Asker kommunes andel av disse midlene ble 1,4 mill. Kr. En forkortet versjon av retningslinjene for bruken av midlene er gjengitt i kursiv nedenfor.

Formål: Covid-19-utbruddet har gitt store utfordringer for næringslivet i mange kommuner. Tilskuddet skal sette kommuner i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer behov og potensial.

 • Midlene må lyses ut gjennom regionalforvatlning.no (jfr. FSDRV §3)
 • Alles søknader må sendes inn gjennom regionalforvaltning.no (jfr. FSDRV §4)
 • De som mottar tilskudd fra kommunen, skal rapportere i henhold til rapporteringskrav gjennom regionalforvaltning.no (jfr. FSDRV §9)
 • Det kan gis støtte til bedrifter, etablererer og andre næringsaktører. Kommunene kan unntaksvis tildele midler til egne tiltak som oppfyller formålet (jfr. FSKNF §2)
 • Tilskudd til prosjekter skal kun dekke kostnader som er nødvendige for å realisere tiltaket. Tilskuddet skal ha effekt ut over å opprettholde et tilbud. (jfr FSDRV §6)
 • Kommunen skal vektlegge følgende i vurdering av søknader (jfr. KNF §2): i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial, i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet, hvor raskt tiltaket kan settes i gang.

Se også lenke til brev fra Viken som lister alle de detaljerte retningslinjene for bruken av disse midlene.

På grunn av særlig strenge kriterier for bruk av disse midlene valgte kommunen å utlyse en konkurranse på regionsforvaltning.no. De 15 selskapene som fikk tildeling lille julaften 2020 er vinnerne av denne konkurransen. Deler av utlysningsteksten er gjengitt i kursiv nedenfor.

Søknadstekst, Hva innebærer i støtten?

Tilskudd kan gis til en eller flere av følgende tiltak:

 • Omstilling til nye markeder
 • Omstilling med nye produkter
 • Internopplæring
 • Samarbeidsprosjekter
 • Fellestiltak for næringsutvikling

For søknader som innbefatter tiltak hos flere bedrifter og/eller organisasjoner er maksimalt søke- og tilsagnsbeløp er kr 200.000.For enkeltbedrifter/ organisasjoner er tilsvarende kr 100.000.Det kan ikke søkes til driftsformål. Tilskuddet kan ikke overstige 75 % av tiltakets kostnader.

Egeninnsats skal ikke utgjøre mer enn 50 % tiltakets kostnader. Egeninnsatsen beregnes ut fra en timesats på 1,2 promille av årslønnen for de ansatte som tar del i tiltaket -maksimalt kr 600 pr time. Tilskuddet kan ikke gå til å dekke ordinære driftskostnader. Tiltaket skal ikke være startet før søknaden er sendt.

Se også lenke til oppsummering av konkurransen med beskrivelse av detaljerte kriterier og presentasjon av de ulike vinnerne.

Konkurransen ble gjennomført av Asker kommunes næringsavdeling i samarbeid med Askershus AS og Asker Næringsforening. I juryen satt Asbjørn Flo, Morten Bastrup, Steinar Bustad og Bjørn Langvik.