Spørsmål fra Bård Kjetil Dahl (R) om permitteringer i forbindelse med koronaepidemien

Spørsmål fra Bård Kjetil Dahl (R):

UiO har nylig lagt fram en oversikt over hvem det er som blir rammet av permitteringer i forbindelse med pandemien. Denne undersøkelsen viser at jo lavere lønn du har, jo større er sannsynligheten for å bli permittert. Størst andel permitterte finnes i gruppen som allerede lever under fattigdomsgrensen, og det er en konsentrasjon innad i familier, altså en tendens til at begge voksne er permittert når først én er det. Med all sannsynlighet fører dette til at flere vil måtte be om sosialstønad i tiden som kommer.

I kommunestyresak 36/19 der Handlingsprogrammet for kommunen ble behandlet, sendte nesten et enstemmig kommunestyre en bestilling til administrasjonen med følgende ordlyd: «Kommunedirektøren bes legge fram en sak for hovedutvalgene for velferd og oppvekst som belyser de økonomiske konsekvensene av å holde barnetrygden utenfor ved beregning av inntektsgrunnlaget for sosialhjelp, (…)»

Hvor langt har administrasjonen kommet med denne saken? Når kan den forventes å bli behandlet?

Svar fra ordfører Lene Conradi:

Dette spørsmålet er tidligere besvart i egen sak om oppfølging av verbal og oversendelsesforslag til formannskapet;
Arbeids- og sosialdepartementet har i brev datert 4. juli 2018 opplyst om at departementet, på oppdrag fra regjeringen, er i prosess med å utrede om barnetrygden bør holdes utenfor ved beregning av sosialhjelp. Det vil bli fremmet sak for Stortinget, og Asker kommune avventer Stortingets behandling.

Kommunedirektøren legger til grunn at Asker kommune skal følge statlige føringer og retningslinjer på dette området. Dagens ordning er i tråd med dette. Utvalg for velferd vil bli holdt orientert om arbeidet med å harmonisere NAVs tjenestetilbud.

Kommunedirektøren vil legge frem sak om beregningsgrunnlag for sosialhjelp for hovedutvalg for velferd når Stortinget har tatt stilling til saken. På grunn av koronakrisen er det noe usikkerhet omkring når Stortinget vil behandle spørsmålet, vi håper uansett å få frem en sak til Asker kommunestyre medio september.