Spørsmål fra Else Marie Rødby (Sp) om Stikkvannstårnet

Spørsmål fra Else Marie Rødby (Sp): 

Viser til oppslag i Røyken og Hurums avis 16. september, om grunneiere i gamle Hurum som blir stilt til ansvar, gjennom pålegg fra kommunen, om å sikre Stikkvannstårnet som er i svært dårlig forfatning.

I avisartikkelen sier grunneier at det ifølge Ringerikets Blad fra 1922 var Hurum kommune som bygget tårnet i 1912, for det gamle tårnet ble tatt ned og et nytt bygget opp i 1937 (med støtte av Skogforsikringsselskapet).

Jeg har blitt fortalt at historikken knyttet til tårnet er at Hurum kommune i sin tid fikk satt opp dette med formål om at dette skulle være en del av skogbrannberedskapen for kommunen (og antagelig også Røyken kommune). Denne funksjonen hadde Stikkvannstårnet frem til nyere tid.

De siste årene har tårnet imidlertid først og fremst tjent som et populært turmål, gjerne i kombinasjon med tur til Stikkvannshytta, og er nok et av de mest kjente turmålene i gamle Hurum kommune. Asker kommune har også, ved flere anledninger, brukt bilder fra den enestående utsikten Stikkvannstårnet byr på i markedsføringen av det flotte friluftslivet vi har i våre områder.

Grunneierne mener det er urimelig at de nå blir holdt ansvarlige for å dekke økonomiske forpliktelser knyttet til Stikkvannstårnet, enten det er å istandsette det eller å rive det. Gitt historikken som er beskrevet ovenfor, er det tydelig for meg at dette har vært en installasjon som har tjent allmennhetens interesser på ulike måter gjennom historien, og i liten eller ingen grad vært til privat bruk for den som har eid eiendommen der tårnet står.

Det går også frem av avisartikkelen at de har sendt brev til kommunen vedrørende forhold knyttet til ansvar og økonomiske forpliktelser uten å ha mottatt svar på dette.

Hva tenker ordføreren om at én enkelt grunneier nå blir holdt ansvarlig for å sikre, utbedre eller rive Stikkvannstårnet? Vil ordføreren ta initiativ til at saken løses på en annen måte enn at grunneierne i verste fall må rive dette lokale landemerket, fordi den økonomiske belastningen av å skulle istandsette og sikre ett bygg de ikke oppfatter at de eier eller har personlig interesse i at består blir for stor?

Svar fra ordfører Lene Conradi: 

Takk for at du setter søkelys på problemet, da tårnet i dag utgjør en sikkerhetsrisiko. Asker kommune er kjent med problemstillingen knyttet til Stikkvannstårnet, på godt og vondt.

Da grunneier ble tilskrevet og gjort ansvarlig for å ivareta sikkerheten knyttet til tårnet, var det i tråd med administrasjonens rutiner i saker der  kommunen blir gjort oppmerksom på at sikkerhet for liv og helse står på spill. Etter en ny gjennomgang av  saken, og i lys av Stikkvannstårnets historie, er konklusjonen imidlertid at kommunen har eierskap og ansvar for tårnet. Dette blir grunneier, samt plan og bygningsmyndigheten gjort oppmerksom på.

Tårnet er inspisert og anses i seg selv ikke å utgjøre noen fare. Dog er ikke tidligere tiltak for å forhindre at folk tar seg opp i tårnet tilstrekkelig, og nye tiltak vil bli iverksatt umiddelbart. Helt konkret vil stigen bli fjernet og det vil bli satt opp skilter med forbud om å ta seg opp i tårnet.

Kommunen vil på noe sikt vurdere om det er aktuelt å rehabilitere tårnet og sikre det for fremtidig bruk som utsiktstårn for turgåere, eller om det bør rives. Begge deler vil innebære betydelige kostnader som krever at det bevilges særskilte midler.