Spørsmål fra Hanne Lisa Matt (Mdg) om kvikkleire i Asker

Spørsmål fra Hanne Lisa Matt (Mdg)

Kvikkleireskredet på Ask i Gjerdrum er en nasjonal katastrofe og er blitt en ufattelig tragedie. Vi mangler fortsatt den fulle årsaksforklaringen for tragedien men det er viktig å løfte problemstillingen landet rundt. For det vi kan slå fast er at det ble gitt byggetillatelse tett opp mot et skredutsatt område.

Kvikkleireproblematikken ble for lite hensyntatt i forbindelse med reguleringsplanen, og det ble gitt byggetillatelse til tross for innsigelser fra bl.a. NVE som mente at reguleringsplanen ikke dokumenterte stabiliteten tilstrekkelig. I tillegg vil klimaendringene føre til mer nedbør og flom, noe som vil øke risiko for skred.

Tragedien i Ask og en fremtid med økt risiko for skred, flom og nedbør, bør føre til at kommuner og kommunepolitikere løfter denne problemstillingen, øker kompetanse, øker kontrollkrav, samarbeider med fagmyndighetene og utreder risiko i egen kommune.

Mine konkrete spørsmål er:

  1. Har Asker kommune skredutsatte boligområder og/eller områder med økt risiko for skred som er tiltenkt utbygd?
  2. Hvor god oversikt har vi over den samlede risikoen for skred i Asker kommune, også i lys av fremtidsscenarier som hensyntar konsekvenser av klimaendringene?
  3. Hva planlegger kommunedirektøren av tiltak og kartlegging i Asker kommune, lys av katastrofen som rammet Ask i Gjerdrum?
  4. Har Asker kommune behov for statlig hjelp/fagmyndighetenes hjelp for å kartlegge situasjonen og forebygge ulykker? Hvis ja – hva slags støtte er det behov for og hva vil kommunedirektøren foreta seg?
  5. Vil ordfører ta initiativ og løfte denne problemstillingen inn i formannskapet som egen sak?

Svar fra ordfører Lene Conradi

Det vises først og fremst til det som ble presentert på seminaret med formannskapet tirsdag 12. januar 2021, og til informasjon på kommunens nettside.

Administrasjonen har i tillegg utarbeidet et notat som gir mer detaljerte svar på noen av dine spørsmål: Notat, svar på spørsmål om kvikkleire i Asker.