Spørsmål fra Håvard Vestgren (H) om avrenning rundt Oslofjorden

Spørsmål fra Håvard Vestgren (H)

Oppmerksomheten rundt avrenning rundt Oslofjorden er på mange agendaer for tiden, blant annet innen avrenning til vassdrag og fjord. Kan kommunedirektøren redegjøre for hvilket handlingsrom kommunen selv har i å vurdere å pålegge tiltak innenfor landbruket? Et eksempel kan være forholdet til høstpløying, som har en kjent effekt på avrenning.  Samtidig er landbruk en viktig næring; kan kommunedirektøren også redegjøre for eventuelle offentlige støtteordninger dersom tiltak skulle ble besluttet

Svar fra ordfører Lene Conradi

Jeg videreformidler her svaret fra kommunedirektøren:

Kommunedirektøren arbeider med en temaplan som inneholder dette tema og vil redegjøre nærmere for saken i den forbindelse. Her vil det bli utarbeidet et kunnskapsgrunnlag, dagens rammeverk, målsettinger og en vurdering av innsatsområder og strategier. Saken må sees i et nasjonalt og regionalt perspektiv og krever et strukturer samarbeid på tvers av forvaltningsnivåer og samfunnssektorer.

Per i dag har kommunen ikke hjemmel til å pålegge tiltak utover det som er fastsatt i den nasjonale forskriften om produksjonstilskudd.

Denne forskriften lister opp to miljøkrav:

  • Tilskuddet skal avkortes dersom jordbruksarealet ikke har vegetasjonssone på minst to meter mot vassdrag med årssikker vannføring.
  • Tilskuddet skal avkortes dersom det på, eller i tilknytning til arealet foretaket disponerer, foretas inngrep som forringer kulturlandskapet.

Aktive landbruksforetak i Asker kan søke om Regionale miljøtilskudd (RMP-tilskudd). Denne ordningen skal stimulere bøndene til å gjøre tiltak for å begrense forurensning og fremme kulturlandskapsverdier. Innenfor denne ordningen kan det søkes om tilskudd til blant annet: å ikke pløye om høsten; gras på erosjons- og flomutsatte arealer; tilsåing av fangvekster; metoder for spredning av husdyrgjødsel; tilskudd for å redusere kjemiske plantevernmidler og ulike tiltak for å bedre jordhelsen.

For enkelte vannområder i tidligere Akershus og Østfold (Morsa og Haldenvassdraget, Leira, PURA og deler av Haldenvassdraget) gjelder egne miljøkrav i forskrifter utarbeidet av Stasforvalteren. Statsforvalteren jobber nå med å utarbeide nye miljøkrav som bl.a. er foreslått innført i deler av Asker. Det er foreslått miljøkrav i Årosvassdragets nedbørsfelt og kravene blir knyttet opp til eksisterende regionale miljøtilskudd (RMP).