Spørsmål fra Heidi Sorknes (H) om kollektivsatsing gjennom Oslofjordtunnelen

Spørsmål fra Heidi Sorknes (H):

Planlegging av bygging av tunnelløp 2 under Oslofjorden er nå i sluttfasen og vestsiden av fjorden vil få en stabil forbindelse med østsiden. Ved en kollektivsatsing gjennom Oslofjordtunnelen knyttes Viken tettere sammen og samtidig reduseres belastningen på veinettet gjennom Oslo. Fra Asker sør vil dette også være et godt alternativ til å benytte bil som belaster Slemmestadveien og Røykenveien.

Ved å etablere et kollektivknutepunkt på begge sider av Oslofjordtunnelen vil man få et effektivt og samfunnsøkonomisk knutepunkt for kollektivreisende på hjul, der det ikke er mulighet for jernbane. Med en effektiv øst- / vest passasje vil belastningen på trafikk gjennom Oslo reduseres. Ekspressbusser via Måna vil også minske behovet med egentransport til Gardermoen og Sverige. Hvilket medfører en særdeles gunstig klimaeffekt. Med tunnelløp 2 på plass vil faren for stengt tunnel være lik null.

Reguleringsplanen for utvidelsen av E134 Oslofjordforbindelsen har allerede regulert inn pendlerparkering og bussholdeplasser i Verpen med sikte på å etablere en bussforbindelse gjennom tunnelen. Det vil være en stor fordel å få etablert denne så tidlig som mulig og helst lenge før tunnelløp nr. 2 står ferdig. Det tar tid å endre folks reisevaner og en slik mulighet vil være en god alternativ reisemåte og reiserute til Oslo fra søndre Asker når E18-utbyggingen starter opp.

Det er et ønske fra Nesodden Høyre om direktebusser mellom Nesodden – Måna –Ski. Det vil styrke kollektivtransporten i Nordre Frogn og busser med større kapasitet kan kjøre til Oslo fra Måna. Fra Frogn Høyre er det et ønske om å etablere et effektivt og samfunnsøkonomisk kollektivknutepunkt på Måna med hyppige ekspressbusser som korresponderer med buss gjennom Oslofjordtunnelen mot Drammen. Fordeler med en kollektivsatsning gjennom Oslofjordtunnelen med knutepunkt på begge sider:

  • Bussforbindelse mellom Asker og Frogn, med mulighet for en raskere og mer effektiv kollektiv reiserute til Oslo fra søndre Asker.
  • Busser kan korrespondere med lokalbusser i Asker, f.eks. ved Sætre og Røyken.
  • Skoleungdom i Viken kan enklere velge en videregående skole et annet sted enn hjemstedet.
  • Direktebusser fra Asker til Måna kan korrespondere med ekspressbusser til Oslo, Østfold, Sverige, samt flybuss til Gardermoen.
  • Vil kunne avlaste trafikken på Røykenveien og Slemmestadveien.
  • Etablere en god alternativ reisevei til E18 inn mot Oslo, spesielt i perioden hvor E18 skal utbedres.
  • Åpner opp for et bredere bo- og arbeidsmarked i Viken og knytte Viken tettere sammen.
  • Et reelt tiltak for å få ned klimagassutslipp.

Spørsmål til ordfører:

  • Vil ordfører fronte ovenstående forslag for fylkeskommunen, Ruter og SVV?
  • Vil ordfører ta kontakt med ordførere i hhv. Frogn og Nesodden og starte en prosess med å etablere en kollektivsatsing gjennom Oslofjordtunnelen med et kollektivknutepunkt på hver side av tunnelen?

Svar fra ordfører Lene Conradi:

Tunnelløp nr. 2 under Oslofjorden ligger som et bundet prosjekt i Nasjonal transportplan og anleggsoppstart planlegges i annet kvartal 2022. Ferdigstillelse er foreløpig satt til 2026. Da vil dagens tunnelløp bli stengt for vedlikehold. Begge tunnelløp vil etter planen stå klare for trafikk i mai 2027.

Den nye Oslofjordforbindelsen sikrer vesentlig bedre kapasitet, driftssikkerhet og trygghet for all transport på tvers av fjorden. Dette gir også muligheter for nye samferdselssatsinger rundt indre Oslofjord, og i Asker kommune, bl.a. nye kollektivsatsinger.

Asker kommune vil, både politisk og administrativt, følge opp disse mulighetene. Dette vil i første omgang skje i forbindelse med arbeidet med kommuneplanens arealdel, og temaplan for samferdsel, som begge igangsettes i år. Vi vil også følge opp temaet i forbindelse med de årlige kontaktmøtene med Viken, og i våre høringssvar til Vikens samferdselsplaner med handlingsprogram.

Jeg vil for egen del ta kontakt med ordførere på østsiden av Oslofjorden, i den hensikt å avklare en hensiktsmessig lokalpolitisk tilnærming til de utvidete transportmulighetene som Oslofjordforbindelsen, og tunnelløp nr. 2 åpner for. Her vil et særlig fokus naturligvis være rettet mot nye bussforbindelser. Jeg vil i denne sammenhengen også lufte spørsmålet om et utvidet regionalpolitisk samarbeid om de mange samferdselsutforingene i og rundt hele indre Oslofjord.