Spørsmål fra Ivar Granum (A) om nytt modulbygg på Sætre skole

Spørsmål fra Ivar Granum (A):

RHA omtaler at nytt modulbygg på Sætre skole som skulle stå ferdig til skolestart. Elever og ansatte venter på mer plass.

På grunn av lang saksbehandlingstid og korona står modulene på plass, men ikke sammenkoplet. 80 elever venter på modulbygget som inneholder to vanlige klasserom, et klasserom for mat og helse og to grupperom, samt garderobe og toaletter.

Når kan søknadsprosessen være ferdig og på hvilket tidspunkt kan skolen ta i bruk det nye modulbygget?

Svar fra ordfører Lene Conradi:

Jeg referer her kommunedirektøren som har besvart spørsmålet ditt:

Paviljongene ved Sætre skole er bestilt og levert, og de vil bli ferdigstilt i løpet av kort tid. Frem til de nye lokalene kan tas i bruk, har rektor ved skolen etablert midlertidige løsninger som ivaretar elevenes behov for undervisning best mulig.

Det er kun én klasse ved skolen som i dag ikke har egne lokaler / ordinært klasserom. Skolen har løst dette ved at denne klassen disponerer et stort møterom ved skolen. Dette gir ikke optimale arbeidsforhold for disse elevene.

Skolen har begrenset med spesialrom. Faget «mat og helse» gjennomføres derfor på ungdomsskolen, der de låner lokaler.

Selv om situasjonen er noe utfordrende nå, mener skolens ansatte at de klarer seg frem til de nye lokalene står klare.

Eiendom opplyser at det er tre forhold som er årsaken til at prosjektet har blitt forsinket:

  • Forsinket levering av paviljonger fra Estland, grunnet koronasituasjonen der.
  • Endret krav for godkjenning og dermed lengre saksbehandlingstid hos Byggesak, delvis på grunn av korona.
  • Forsinket og lengre behandlingstid hos Arbeidstilsynet, også det på grunn av korona.

Hurum kommune behandlet i sin tid denne saken som et midlertidig tiltak etter plan- og bygningsloven. Asker kommune har på sin side varslet om at saken må behandles som et permanent tiltak, med rekkefølgekrav som infrastruktur, gangvei, avstand til bekk mm. Dette har også forsinket prosjektet.

Status for prosjektet nå er at det mangler godkjenning fra Arbeidstilsynet og IG fra kommunen. Det er usikkert hvor lang saksbehandlingstiden er hos Arbeidstilsynet