Spørsmål fra Janne Grøttumsbråten (SV) om gjennomføring av politiske møter i forbindelse med koronavirus

Spørsmål fra Janne Grøttumsbråten (SV):

Etter all sannsynlighet vil koronasituasjonen vedvare over tid, med nye mulige smittetopper og skiftende retningslinjer for smittevern. Dette utfordrer også de demokratiske prosessene i kommunen.

Hvordan planlegges det for gjennomføring av politiske møter til høsten, og vil ordfører legge til rette for at folkevalgte i risikogrupper som ikke kan delta fysisk kan ivareta sitt verv gjennom deltakelse på skjerm?

Svar fra ordfører Lene Conradi:

Asker kommune vil til enhver tid gjennomføre de politiske møtene i tråd med nasjonale føringer og retningslinjer om smittevern gitt av kommuneoverlegen.

I forbindelse med koronaviruset utarbeidet KMD en hasteforskrift for gjennomføring av møter i folkevalgte organer og andre kommunale organer som fjernmøter med gyldighet frem til 1. august 2020.

Den nye forskriften åpnet for:

  • Adgang til å avholde fjernmøter uten at kommunestyret/fylkestinget har besluttet en slik adgang.
  • Unntak fra kravet om at deltakerne skal kunne se hverandre under møtet.
  • At møter som skal lukkes etter §11-5 likevel kan avholdes som fjernmøter.
  • Unntak fra kravet om møteoffentlighet der kommunen/fylkeskommunen ikke har tekniske løsninger for dette. I tillegg vises det til smittevernlovens bestemmelser om å kunne bortvise tilhørere der det gjennomføres fysiske møter.
  • Lenke til forskriften i Lovdata: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-03-13-277

Etter 1. august er det ikke lenger anledning til å ha fjernmøter i Asker kommune, dersom ikke forskriften forlenges.

Det avventes eventuelt ny nasjonal forskrift og retningslinjer, og det vil legges til rette for møter i tråd med disse.